نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ورازي بيمه رازي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۸:۳۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۸:۳۵:۱۴
وليز ليزينگ ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۸:۲۱:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۸:۲۱:۳۶
کهرام توليدي گرانيت بهسرام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۷:۲۱:۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۷:۲۱:۵۸
ثاژن سخت آژند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۷:۱۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۷:۱۶:۱۸
فاذر صنايع آذرآب گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۶:۴۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۶:۴۰:۰۶
فاذر صنايع آذرآب گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۶:۳۹:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۶:۳۹:۱۷
هامون کيش سرمايه گذاري هامون کيش مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۵:۴۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۵:۴۵:۲۰
ورازي بيمه رازي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳:۳۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳:۳۰:۰۵
وپاسار بانک پاسارگاد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۲:۳۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۲:۳۰:۲۲
نشار کارخانجات پشمبافي افشار خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۰:۳۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۰:۳۹:۲۳
نشار کارخانجات پشمبافي افشار تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۰:۳۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۰:۳۴:۵۰
غالبر لبنيات کالبر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پخش سراسري کالاي کالبر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۲۲:۰۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۲۲:۰۷:۵۵
سخواف سيمان مجد خواف اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۲۰:۴۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۲۰:۴۸:۴۹
پلاسک کارخانجات پلاسکوکار سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۹:۵۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۹:۵۷:۱۲
ددانا داروسازي دانا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۸:۵۲:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۸:۵۲:۵۱
دامين داروسازي امين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۷:۳۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۷:۳۶:۱۷
ساينا صنايع بهداشتي ساينا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۶:۵۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۶:۵۶:۰۶
بالاس مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۶:۱۸:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۶:۱۸:۰۷
خفناور مهندسي صنعتي روان فن آور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۴۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۴۴:۴۹
فولاژ فولاد آلياژي ايران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۴۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۴۲:۳۰
صفحه 1 از 7503 :یافته ها 150060

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720