نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خاذين سايپا آذين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۴۳:۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۴۳:۱۳
تکمبا کمباين سازي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۳۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۳۳:۱۹
جم پتروشيمي جم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۲۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۲۴:۴۵
اخابر مخابرات ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۲۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۲۳:۴۲
پارس پتروشيمي پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۵۵:۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۵۵:۱۳
حتوکا حمل و نقل توکا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۴۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۴۱:۵۰
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۱۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۱۳:۳۴
وفارس سرمايه گذاري استان فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۰۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۰۲:۴۰
خپويش سازه پويش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۵۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۵۱:۱۸
آينده بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۳۷:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۳۷:۵۹
نوري پتروشيمي نوري اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۲۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۲۱:۰۸
شفن پتروشيمي فن آوران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۹:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۹:۰۸
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۸:۲۱
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۷:۵۵
همراه ارتباطات سيار ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۶:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۶:۱۱
فاذر صنايع آذرآب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۵:۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۵:۰۵
وآفري بيمه کارآفرين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۱:۱۸
بالاس مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰:۲۹
فولاي صنايع فولاد آلياژي يزد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۷:۳۵
فماک ماداکتو استيل کرد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۵:۵۴
صفحه 1 از 7965 :یافته ها 159294

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720