نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
زنگان صنعت روي زنگان توضيحات شرکت در مورد عملکرد سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۴۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۴۹:۴۰
اتکاي بيمه اتکايي ايرانيان توضيحات تکميلي درخصوص عملکرد ۳ ماهه سال مالي ۹۷ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۴۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۴۱:۵۲
سخاش سيمان خاش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۲۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۲۶:۳۰
سراما صنايع سرام آرا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۱۸:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۱۸:۴۷
سراما صنايع سرام آرا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۱۸:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۱۸:۱۱
سخاش سيمان خاش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۰۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۵:۰۷:۱۱
شجي نفت جي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۵۸:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۵۸:۳۵
فخاس مجتمع فولاد خراسان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۵۹
فخاس مجتمع فولاد خراسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۱۱
سخاش سيمان خاش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۴:۳۰
سخاش سيمان خاش گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۴۴:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۴۴:۳۱
سخاش سيمان خاش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۲۱:۳۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۱۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۱۲:۳۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۹:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۹:۰۸
خيمن ايمن خودرو شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۴:۴۹
توسعه آرمان بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه صندوق بازنشستگي آرمان صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۵۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۵۸:۱۳
سخاش سيمان خاش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۵۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۵۵:۳۸
درخشان صندوق سرمايه گذاري آرمان آتيه درخشان مس صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۴۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۴۹:۱۰
کپارس کاشي پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۳۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۳۴:۳۷
کچاد معدني و صنعتي چادرملو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۰۵:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۲:۰۵:۰۲
صفحه 1 از 7062 :یافته ها 141239

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720