نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شاملا معدني املاح ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۹:۵۳
شفارس صنايع شيميايي فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۹:۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۹:۲۱
فسديد لوله و تجهيزات سديد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۷:۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۷:۳۱
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷
غپونه نوش پونه مشهد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۵:۰۴
روشن سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک افق روشن کارگزاري بانک خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۲:۳۰
بساما بيمه سامان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۱:۴۳
غشهد شهد ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۱۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۱۳:۴۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷
چکارن کارتن ايران ادامه تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۷:۵۲
وگستر گسترش سرمايه گذاري ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۰:۴۴:۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۰:۴۴:۱۸
قچار فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۴۹:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۴۹:۰۹
واحصا احياء صنايع خراسان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۲۷:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۲۷:۳۸
واحصا احياء صنايع خراسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۲۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۲۴:۳۷
وملي سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۲۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۲۰:۲۲
قچار فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۸:۵۷:۵۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۸:۵۷:۵۸
کفرآور فرآورده هاي سيمان شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۱:۲۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۱:۲۳:۵۶
خپارس پارس خودرو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۲:۱۱:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۲:۱۱:۱۶
شفارس صنايع شيميايي فارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۱:۴۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۱:۴۳:۴۹
شفارس صنايع شيميايي فارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۱:۳۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۱:۳۹:۰۰
صفحه 1 از 7317 :یافته ها 146328

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720