نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خکار ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۲۰:۰۹:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۲۰:۰۹:۱۱
فسديد لوله و تجهيزات سديد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۶:۵۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۶:۵۵:۵۷
حفارس حمل ونقل بين المللي خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۶:۰۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۶:۰۲:۲۸
ساذري آذريت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳:۲۱:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳:۲۱:۳۷
حرآهن راه آهن حمل و نقل صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۲۱:۳۵:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۲۱:۳۵:۲۴
مارون پتروشيمي مارون صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۹:۵۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۹:۵۸:۱۰
فروس فروسيليس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۹:۳۶:۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۹:۳۶:۳۳
خبازرس بازرسي مهندسي و صنعتي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۸:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۸:۳۳:۵۱
سشرق سيمان شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۴۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۴۶:۳۵
لخزر صنعتي پارس خزر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۱۴:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۱۴:۰۹
کپارس کاشي پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۸:۳۳
کپارس کاشي پارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۷:۵۳
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۲۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۲۴:۴۹
برکت گروه دارويي برکت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۴۹
برکت گروه دارويي برکت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۰۲
برکت گروه دارويي برکت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۷:۴۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۷:۴۴
خنصير مهندسي نصير ماشين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۲:۲۸
گنگين شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۴:۵۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۴:۵۹:۴۳
رفاه فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۴:۵۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۴:۵۲:۵۳
پخش پخش البرز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۴:۴۲:۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۴:۴۲:۱۸
صفحه 1 از 7319 :یافته ها 146361

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720