نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۸:۲۱
ارفع آهن و فولاد ارفع مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳
ارفع آهن و فولاد ارفع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۰۸:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۰۸:۰۷
ارفع آهن و فولاد ارفع زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۱:۵۹
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۴۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۴۳:۴۰
ارفع آهن و فولاد ارفع آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۳:۳۴
ارفع آهن و فولاد ارفع مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۴:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۴۲:۴۳
ارفع آهن و فولاد ارفع افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۷:۰۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۷:۰۴:۴۳
ارفع آهن و فولاد ارفع افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۲:۵۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۲:۵۷
ارفع آهن و فولاد ارفع اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳:۳۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳:۳۴:۴۵
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۲۵:۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۲۵:۲۴
ارفع آهن و فولاد ارفع پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۲۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۲۴:۵۰
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۳۲:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۳۲:۴۱
ارفع آهن و فولاد ارفع شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۶:۱۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۶:۱۶:۴۴
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۱۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۱۷:۴۹
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۱۲:۳۰
ارفع آهن و فولاد ارفع نامه توزیع گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۸:۵۷:۴۸
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۱:۴۹
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۱:۰۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۱:۰۶:۳۱
ارفع آهن و فولاد ارفع ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۸:۱۳
صفحه 1 از 11 :یافته ها 204

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720