نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۳۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۳۳:۲۰
بشهاب لامپ پارس شهاب افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير حسابرس از حسابرس اصلی به حسابرس علی البدل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۱۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۱۲:۵۰
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۴۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۴۴:۲۳
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۴۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۴۰:۳۷
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۲۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۲۹:۲۳
بشهاب لامپ پارس شهاب مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۱:۵۹:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۱:۵۹:۳۹
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۳۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۳۰:۴۳
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه صنايع خزرشيد(سهامي خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۵۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۵۸:۲۶
بشهاب لامپ پارس شهاب اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱:۵۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱:۵۹:۵۲
بشهاب لامپ پارس شهاب عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱:۵۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱:۵۸:۲۵
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس شهاب نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۳۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۳۵:۲۶
بشهاب لامپ پارس شهاب خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۴:۵۰:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۴:۵۰:۴۹
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۱۷:۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۱۷:۳۸
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۵:۲۹:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۵:۲۹:۴۹
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۱۴:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۱۴:۳۴
بشهاب لامپ پارس شهاب افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۴:۵۸:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۴:۵۸:۰۷
بشهاب لامپ پارس شهاب تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲:۰۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲:۰۱:۵۲
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۸:۵۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۸:۵۳:۵۱
بشهاب لامپ پارس شهاب آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۱:۲۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۱:۲۹:۴۷
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۳۸:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۳۸:۳۴
صفحه 1 از 13 :یافته ها 251

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720