نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۷:۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۷:۱۴
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۴۵
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۳۸:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۳۸:۰۰
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۷:۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۷:۰۷
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۱۹:۲۲ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۱۹:۲۲
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۰:۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۰:۰۶
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰۸:۴۴:۳۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰۸:۴۴:۳۹
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۲:۴۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۲:۴۷
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۳۷:۳۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۳۷:۳۹
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۳۸:۳۱ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۳۸:۳۱
بشهاب لامپ پارس شهاب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ۱۰:۲۲:۳۷ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ۱۰:۲۲:۳۷
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۱:۱۰:۲۸ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۱:۱۰:۲۸
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۴:۴۶:۵۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۴:۴۶:۵۷
بشهاب لامپ پارس شهاب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۰:۲۰:۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۰:۲۰:۰۳
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۰:۱۹:۴۸ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۰:۱۹:۴۸
بشهاب لامپ پارس شهاب توضيحات در مورد سود نقدي تقسيم شده (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۶:۰۵:۴۶ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۰۸:۴۵:۰۱
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ۱۴:۵۷:۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ۱۴:۵۷:۰۹
بشهاب لامپ پارس شهاب نامه مرتبط با زمين کارخانه (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰:۵۷ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۰۹:۴۹:۱۱
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس شهاب نقره) ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۴:۴۵:۲۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۴:۴۵:۲۵
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۲۳:۴۷:۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۲۳:۴۷:۱۹
صفحه 1 از 9 :یافته ها 179

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813