نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۲۳:۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۲۳:۱۹
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳:۴۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳:۴۷:۴۷
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
بشهاب لامپ پارس شهاب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۵:۴۵:۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۵:۴۵:۱۱
بشهاب لامپ پارس شهاب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۶:۲۶:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۶:۲۶:۵۱
بشهاب لامپ پارس شهاب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۶:۴۹:۰۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۶:۴۹:۰۹
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۰۹:۵۷:۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۰۹:۵۷:۳۹
بشهاب لامپ پارس شهاب اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۲:۵۹:۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۲:۵۹:۱۶
بشهاب لامپ پارس شهاب پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۲:۵۴:۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۲:۵۴:۱۷
بشهاب لامپ پارس شهاب نامه مربط به عملکرد ۹ ماهه و پيش بيني ۳۰/۱۲/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۵:۲۹:۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ۱۳:۲۸:۴۵
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۰:۴۹:۳۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۰:۴۹:۳۱
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳:۵۲:۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳:۵۲:۵۲
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۷:۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۷:۱۴
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۴۵
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۳۸:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۳۸:۰۰
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۷:۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۷:۰۷
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۱۹:۲۲ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۱۹:۲۲
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۰:۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۰:۰۶
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰۸:۴۴:۳۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰۸:۴۴:۳۹
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۲:۴۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۲:۴۷
صفحه 1 از 10 :یافته ها 191

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813