نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۴۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۴۳:۱۴
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس شهاب نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۱:۲۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۱:۲۳:۱۲
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۲۳:۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۲۳:۲۶
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۰:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۰:۰۹
بشهاب لامپ پارس شهاب اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۱۵:۳۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۱۵:۳۶
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۱:۴۶:۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۱:۴۶:۰۱
بشهاب لامپ پارس شهاب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳:۴۵:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳:۴۵:۳۱
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳:۰۰:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳:۰۰:۳۸
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۶:۰۱:۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۶:۰۱:۵۲
بشهاب لامپ پارس شهاب توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني عملکرد سال مالي ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۱:۵۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۱:۵۲
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۵۵:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۵۵:۴۵
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۱۴:۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۱۴:۲۶
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۵:۵۹
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۱:۳۴:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۱:۳۴:۱۵
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۴۴:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۴۴:۳۵
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۱۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۱۹:۱۲
بشهاب لامپ پارس شهاب اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۷:۴۵:۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۷:۴۵:۰۸
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۹
بشهاب لامپ پارس شهاب پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۴:۳۱:۵۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۴:۳۱:۵۴
صفحه 1 از 12 :یافته ها 231

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720