نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۱۴:۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۱۴:۲۶
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۵:۵۹
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۱:۳۴:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۱:۳۴:۱۵
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۴۴:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۴۴:۳۵
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۱۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۱۹:۱۲
بشهاب لامپ پارس شهاب اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۷:۴۵:۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۷:۴۵:۰۸
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۹
بشهاب لامپ پارس شهاب پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۴:۳۱:۵۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۴:۳۱:۵۴
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۲:۳۹:۳۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۲:۳۹:۳۹
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۵۵:۳۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۵۵:۳۳
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰:۴۵
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۷:۱۷:۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۷:۱۷:۰۶
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳:۱۲:۴۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳:۱۲:۴۰
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۵:۳۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۵:۳۴:۳۰
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۶:۳۲:۳۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۶:۳۲:۳۲
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۴:۴۶
بشهاب لامپ پارس شهاب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۹:۴۹:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۹:۴۹:۱۹
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳:۳۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳:۳۱:۱۳
بشهاب لامپ پارس شهاب صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۵۸:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۵۸:۱۹
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۳۰:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۳۰:۳۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 219

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813