نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۶:۲۳:۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۶:۲۳:۲۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۲۱:۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۲۱:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۹:۱۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۹:۱۳:۲۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پرسي ايران گاز) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۳۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۳۰:۱۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشيمي غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۲۳:۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۲۳:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۲۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۲۵:۱۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰۹:۳۹:۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰۹:۳۹:۰۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۶:۲۷:۵۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۶:۲۷:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نفت و گاز آريا) ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۲:۰۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۲:۰۴:۴۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک) ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳:۵۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳:۵۹:۱۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۷:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۷:۱۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا) ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۶:۴۱:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۶:۴۱:۳۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۰:۵۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۰:۵۸:۰۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۴:۴۸ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۴:۴۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶:۱۳:۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶:۱۳:۰۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۰:۵۲:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۰:۵۲:۵۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۸:۳۴:۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۸:۳۴:۱۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت تأمين اجتماعي) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۹:۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۹:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشيمي غدير) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۱:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۱:۳۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۲:۴۰:۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۲:۴۰:۵۶
صفحه 1 از 15 :یافته ها 284

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813