نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۲:۱۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۵۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۵۵:۱۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۴:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۴:۱۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۹:۰۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۲۹:۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۲۹:۱۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۴۵:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۴۵:۱۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۲۰:۱۰:۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۲۰:۱۰:۲۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۸:۴۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۸:۴۴:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۲۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۲۸:۴۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۱۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۱۳:۲۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۹:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۹:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۷:۴۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۷:۴۶:۳۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۰۰:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۰۰:۲۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۵:۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۵:۰۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۹:۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۹:۱۶:۰۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب خزر کاسپين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۲:۵۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۲:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۲:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نفت و گاز آريا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۵:۴۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پرسي ايران گاز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۱:۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۱:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۵۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۵۶:۰۷
صفحه 1 از 19 :یافته ها 374

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720