نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۶:۱۴:۵۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۶:۱۴:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۲:۱۸:۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۲:۱۸:۰۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۱:۱۷:۳۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۱:۱۷:۳۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۸:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۸:۵۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشيمي غدير) ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۱۵:۳۲:۵۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۱۵:۳۲:۵۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک) ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۸:۳۹:۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۸:۳۹:۳۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۵:۰۸:۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۵:۰۸:۰۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۰۸:۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۰۸:۲۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين توضيحات شرکت درخصوص آخرين وضعيت شرکت نفت ستاره خليج فارس (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۰۸:۵۶:۲۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۰۸:۵۶:۲۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت محصولات کاغذي لطيف) ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۴:۵۰:۳۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۴:۵۰:۳۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا) ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۴:۴۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۴:۴۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۶:۰۵:۴۵ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۶:۰۵:۴۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نفت و گاز آريا) ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۵:۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۵:۱۸:۳۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب خزر کاسپين) ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۰:۱۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۰:۱۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۱۵:۲۹:۱۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۱۵:۲۹:۱۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۱۵:۰۰:۵۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۱۵:۰۰:۵۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳:۰۹:۳۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳:۰۹:۳۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۸:۴۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۸:۴۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۲:۰۳:۴۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۲:۰۳:۴۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۷:۵۳:۴۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۷:۵۳:۴۳
صفحه 1 از 13 :یافته ها 258

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813