نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۸:۱۷:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۸:۱۷:۵۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۱:۰۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱، ف ب-۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰۹:۴۹:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰۹:۴۹:۳۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت محصولات کاغذي لطيف) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۷:۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۷:۲۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پرسي ايران گاز) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۳۷:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۳۷:۵۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰:۳۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰:۵۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشيمي غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۶:۵۵:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۶:۵۵:۴۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب خزر کاسپين) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۸:۲۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۸:۲۹:۴۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۵:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۵:۱۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۵:۲۹:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۵:۲۹:۵۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۲:۲۸:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۲:۲۸:۲۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۹:۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۹:۲۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۸:۳۴ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۸:۳۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين توقف پرداخت سود سهام تا تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۶:۳۲:۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۷:۱۹:۱۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۴:۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۴:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۸:۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۸:۲۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين فرم درخواست اعلام مشخصات سهامداران شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۱:۲۵:۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۱:۲۵:۲۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۶:۰۴:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۶:۰۴:۱۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۱:۵۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۱:۵۶:۳۹
صفحه 1 از 17 :یافته ها 330

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813