نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعيه توزيع اوراق سهام جديد پس از افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۴۳:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۱:۵۵:۴۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۴۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۴۸:۱۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۱:۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۱:۲۱:۰۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۸:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۸:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۴۵:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۴۵:۵۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۹:۳۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰۹:۳۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰۹:۳۸:۰۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۸:۳۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۸:۳۷:۲۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۲:۰۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۲:۰۶:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۴۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۴۰:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۱:۰۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۱:۰۲:۴۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۵۳:۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۵۳:۰۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۲۹:۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۲۹:۳۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۹:۲۲:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۹:۲۲:۳۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۵۳:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۵۳:۵۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۴۸:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۴۸:۱۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۴:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۴:۵۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۸:۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۸:۱۲:۱۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۲۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۲۶:۳۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين)(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۹:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۹:۰۷
صفحه 1 از 18 :یافته ها 352

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720