نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۷:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۷:۱۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا) ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۶:۴۱:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۶:۴۱:۳۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۰:۵۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۰:۵۸:۰۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۴:۴۸ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۴:۴۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶:۱۳:۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶:۱۳:۰۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۰:۵۲:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۰:۵۲:۵۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۸:۳۴:۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۸:۳۴:۱۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت تأمين اجتماعي) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۹:۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۹:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشيمي غدير) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۱:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۱:۳۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۲:۴۰:۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۲:۴۰:۵۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب خزر کاسپين) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۲۰:۵۸:۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۲۰:۵۸:۲۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت محصولات کاغذي لطيف) ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۶:۰۹:۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۶:۰۹:۰۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پرسي ايران گاز) ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۰:۴۳:۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۰:۴۳:۲۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين دلايل تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۸:۵۳:۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۸:۵۳:۳۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳:۴۲:۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳:۴۲:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۷:۳۹:۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۷:۳۹:۰۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۶:۱۴:۵۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۶:۱۴:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۲:۱۸:۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۲:۱۸:۰۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۱:۱۷:۳۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۱:۱۷:۳۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۸:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۸:۵۶
صفحه 1 از 14 :یافته ها 274

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813