نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۴:۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۴:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۸:۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۸:۲۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين فرم درخواست اعلام مشخصات سهامداران شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۱:۲۵:۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۱:۲۵:۲۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۶:۰۴:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۶:۰۴:۱۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۱:۵۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۱:۵۶:۳۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين توضيحات شرکت درخصوص بندهاي گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۰۸:۰۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۰۸:۰۱:۱۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت نفت ستاره خليج فارس) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۶:۵۵:۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۶:۵۵:۲۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۱:۴۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۱:۴۹:۳۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۶:۳۰:۵۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۶:۳۰:۵۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۶:۱۵:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۶:۱۵:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۹:۰۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۷:۴۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۷:۴۰:۰۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۴:۴۳:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۴:۴۳:۴۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۱:۱۲:۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۱:۱۲:۱۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۵:۴۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۵:۴۹:۰۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۹:۲۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۹:۲۵:۱۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۹:۲۱:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۹:۲۱:۳۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۸:۰۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۶:۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۶:۲۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۶:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۶:۳۲
صفحه 1 از 16 :یافته ها 315

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813