نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۴۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۴۰:۵۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۱:۰۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۱:۰۲:۴۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۵۳:۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۵۳:۰۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۲۹:۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۲۹:۳۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۹:۲۲:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۹:۲۲:۳۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۵۳:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۵۳:۵۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۴۸:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۴۸:۱۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۴:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۴:۵۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۸:۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۸:۱۲:۱۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۲۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۲۶:۳۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين)(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۹:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۹:۰۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۷:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۷:۰۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۵۸:۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۵۸:۰۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۸:۱۷:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۸:۱۷:۵۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۱:۰۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱، ف ب-۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰۹:۴۹:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰۹:۴۹:۳۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت محصولات کاغذي لطيف) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۷:۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۷:۲۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پرسي ايران گاز) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۳۷:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۳۷:۵۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰:۳۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰:۵۰
صفحه 1 از 18 :یافته ها 343

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720