نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۲:۳۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۲:۳۰:۳۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۳۴:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۳۴:۰۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۹:۰۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۹:۰۷:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۱۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۱۳:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۳۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۳۹:۰۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۶:۰۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۴۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۴۴:۲۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۳۴:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۳۴:۱۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۱:۲۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۵:۵۵:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۵:۵۵:۳۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۲:۱۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۵۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۵۵:۱۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۴:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۴:۱۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۹:۰۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۲۹:۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۲۹:۱۸
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۴۵:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۴۵:۱۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۲۰:۱۰:۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۲۰:۱۰:۲۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۸:۴۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۸:۴۴:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۲۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۲۸:۴۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۱۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۲۱:۱۳:۲۶
صفحه 1 از 20 :یافته ها 384

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720