نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۳۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۳۳:۱۵
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۵:۵۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۵:۵۱:۲۵
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۰:۲۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۰:۲۶:۴۰
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۲۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۲۷:۱۲
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳:۵۶:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳:۵۶:۲۵
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۳۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۳۳:۲۶
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۴:۳۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۴:۳۱:۳۴
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۷:۴۶
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۲:۱۵
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۵:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۵:۳۹
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۸:۲۹:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۸:۲۹:۵۱
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۴:۲۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۴:۲۴:۵۰
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲:۴۸:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲:۴۸:۱۸
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۴:۲۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۴:۲۶:۲۲
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۰:۰۸
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳:۴۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳:۴۰:۳۷
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۴۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۴۶:۳۲
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۴:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۴:۱۱
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۰:۲۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۰:۲۳:۵۷
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۳:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۳:۲۳
صفحه 1 از 14 :یافته ها 267

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720