نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۰:۰۸
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳:۴۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳:۴۰:۳۷
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۴۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۴۶:۳۲
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۴:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۴:۱۱
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۰:۲۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۰:۲۳:۵۷
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۳:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۳:۲۳
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۵:۵۳:۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۵:۵۳:۰۸
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۶:۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۶:۰۳
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۷:۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۷:۴۴
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۵۱:۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۵۱:۰۸
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰۹:۴۹:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰۹:۴۹:۵۱
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۵:۴۶:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۵:۴۶:۴۰
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۱:۵۰:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۱:۵۰:۲۵
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۴:۲۶:۳۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۴:۲۶:۳۴
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۱:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۱:۱۵
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۷:۳۰
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۸:۱۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۸:۱۳:۲۹
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۴۷:۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۴۷:۴۸
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۰:۳۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۰:۳۹
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۸:۳۵:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۸:۳۵:۳۵
صفحه 1 از 13 :یافته ها 253

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720