نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
حريل ريل پرداز سير مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۶:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۶:۱۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۰:۱۹
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۷:۱۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۷:۱۶:۴۸
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۰۸:۳۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۰۸:۳۶:۲۲
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۰۷
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۸:۵۹
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۸:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۸:۲۸
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۷:۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۷:۴۸
حريل ريل پرداز سير آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۴۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۴۳:۵۴
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۵۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۵۶:۵۱
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۵۴:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۵۴:۴۴
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۱۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۱۱:۲۶
حريل ريل پرداز سير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰۹:۲۲:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰۹:۲۲:۳۸
حريل ريل پرداز سير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۰:۴۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۰:۴۳:۴۹
حريل ريل پرداز سير خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۱۵:۴۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۱۵:۴۹:۴۲
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳:۴۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳:۴۸:۳۶
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۲:۴۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۲:۴۰:۱۲
حريل ريل پرداز سير گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۲:۳۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۲:۳۱:۴۹
حريل ريل پرداز سير مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۱:۱۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۱:۱۸:۱۶
حريل ريل پرداز سير مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۱:۰۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۱:۰۶:۱۶
صفحه 1 از 7 :یافته ها 138

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720