نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۹:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۹:۰۵
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۰:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۰:۵۱
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۵:۵۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۵:۵۶:۳۵
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۴۶:۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۴۶:۲۹
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۴:۳۲:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۴:۳۲:۴۹
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۵۰:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۵۰:۵۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۴۶:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۴۶:۱۷
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۲۷:۴۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۲۷:۴۳
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۰۷:۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۰۷:۰۴
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳:۲۳:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳:۲۳:۱۵
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳:۱۳:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳:۱۳:۵۵
حريل ريل پرداز سير آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۵:۰۶:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۵:۰۶:۱۰
حريل ريل پرداز سير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳:۲۰:۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳:۲۰:۰۵
حريل ريل پرداز سير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۰۸:۵۵:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۰۸:۵۵:۴۲
حريل ريل پرداز سير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۰:۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۰:۲۴
حريل ريل پرداز سير توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۵:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۵:۳۵
حريل ريل پرداز سير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۲۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۲۹:۳۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۳۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۳۹:۱۳
حريل ريل پرداز سير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۲۹:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۲۹:۳۱
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۲:۰۰
صفحه 1 از 6 :یافته ها 101

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813