نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
حريل ريل پرداز سير توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۵:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۵:۳۵
حريل ريل پرداز سير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۲۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۲۹:۳۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۳۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۳۹:۱۳
حريل ريل پرداز سير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۲۹:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۸:۲۹:۳۱
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۲:۰۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۲:۰۷:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۲:۰۷:۵۳
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۲:۰۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۲:۰۶:۳۹
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۷:۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۷:۳۱
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۵:۴۴:۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۵:۴۴:۰۲
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۶:۲۳:۵۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۶:۲۳:۵۲
حريل ريل پرداز سير توضيحات شرکت در خصوص روند معاملات سهام و آخرين وضعيت عملکرد شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۵:۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۵:۱۴
حريل ريل پرداز سير توضيحات تکميلي درخصوص عملکرد واقعي ۳ ماهه و وضعيت پيش بيني سود هر سهم سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۹:۴۰:۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۹:۴۰:۰۳
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۱:۱۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۱:۱۳:۲۹
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۵۶:۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۵۶:۱۸
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۵۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۵۵:۳۰
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۲:۲۷:۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۲:۲۷:۴۶
حريل ريل پرداز سير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۱۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۱۷:۱۷
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۸:۱۵
حريل ريل پرداز سير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۳:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۳:۴۷
حريل ريل پرداز سير لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۷:۴۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۷:۴۲:۵۵
صفحه 1 از 5 :یافته ها 86

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813