نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خفنر فنر سازي خاور افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳:۳۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳:۳۵:۱۵
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳:۱۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳:۱۳:۴۰
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۱:۱۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۱:۱۱:۳۳
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲:۵۵:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲:۵۵:۴۴
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۴۵:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۴۵:۴۷
خفنر فنر سازي خاور اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳:۴۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳:۴۹:۰۰
خفنر فنر سازي خاور عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳:۴۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳:۴۷:۲۸
خفنر فنر سازي خاور مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۵:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۵:۰۶
خفنر فنر سازي خاور مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۲۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۲۲:۱۷
خفنر فنر سازي خاور درخواست تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۲:۲۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش کنترل های داخلی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳:۰۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳:۰۶:۴۵
خفنر فنر سازي خاور مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۲:۱۵
خفنر فنر سازي خاور تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده ب-۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۷:۰۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۷:۰۵:۳۶
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۲:۱۲
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۰:۴۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۰:۴۲:۰۸
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۵:۵۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۲۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۲۷:۴۶
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۵۹
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۰۰
خفنر فنر سازي خاور اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۴:۵۳
صفحه 1 از 14 :یافته ها 267

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720