نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۵۹
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۰۰
خفنر فنر سازي خاور اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۴:۵۳
خفنر فنر سازي خاور خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۴:۴۱
خفنر فنر سازي خاور خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۳:۲۷
خفنر فنر سازي خاور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۸:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۸:۲۲
خفنر فنر سازي خاور آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۷:۱۱
خفنر فنر سازي خاور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۳۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۳۱:۵۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۶:۴۴:۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۶:۴۴:۰۸
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۷:۴۷
خفنر فنر سازي خاور توضيحات شرکت در خصوص عملکرد واقعي شرکت بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۸:۳۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۸:۳۱:۵۳
خفنر فنر سازي خاور تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۳۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۳۴:۲۷
خفنر فنر سازي خاور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳:۵۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳:۵۹:۰۰
خفنر فنر سازي خاور مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۰:۳۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۷:۲۸
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۵۰:۴۲
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۷:۰۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۷:۰۰:۱۱
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۵:۲۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۵:۲۱:۲۶
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۵:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۵:۲۳
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۰۱:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۰۱:۴۵
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۸:۳۶:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۸:۳۶:۳۹
صفحه 1 از 13 :یافته ها 250

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720