نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۵۰:۴۲
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۷:۰۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۷:۰۰:۱۱
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۵:۲۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۵:۲۱:۲۶
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۵:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۵:۲۳
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۰۱:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۰۱:۴۵
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۸:۳۶:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۸:۳۶:۳۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۹:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۹:۴۸
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۱۷:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۱۷:۵۷
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۳۵:۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۳۵:۰۵
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۲۲:۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۲۲:۴۳
خفنر فنر سازي خاور اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۶:۴۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۶:۴۵:۰۰
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۴:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۴:۱۷
خفنر فنر سازي خاور پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۴:۵۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۴:۵۳:۴۶
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۸:۴۳:۳۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۸:۴۳:۳۴
خفنر فنر سازي خاور پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۵:۱۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۵:۱۵:۱۵
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۱:۵۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۱:۵۶:۳۹
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۰۰:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۰۰:۲۷
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۶:۳۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۶:۳۵:۱۵
خفنر فنر سازي خاور توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۴:۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۴:۴۰
خفنر فنر سازي خاور پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۵:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۵:۵۳
صفحه 1 از 12 :یافته ها 236

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720