نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خفنر فنر سازي خاور مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۵:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۵:۰۶
خفنر فنر سازي خاور مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۲۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۲۲:۱۷
خفنر فنر سازي خاور درخواست تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۲:۲۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش کنترل های داخلی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳:۰۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳:۰۶:۴۵
خفنر فنر سازي خاور مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۲:۱۵
خفنر فنر سازي خاور تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده ب-۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۷:۰۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۷:۰۵:۳۶
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۲:۱۲
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۰:۴۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۰:۴۲:۰۸
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۵:۵۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۲۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۲۷:۴۶
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۵۹
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۵:۰۰
خفنر فنر سازي خاور اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۴:۵۳
خفنر فنر سازي خاور خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۴:۴۱
خفنر فنر سازي خاور خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۳:۲۷
خفنر فنر سازي خاور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۸:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۸:۲۲
خفنر فنر سازي خاور آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۷:۱۱
خفنر فنر سازي خاور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۳۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۳۱:۵۹
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۶:۴۴:۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۶:۴۴:۰۸
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۷:۴۷
صفحه 1 از 13 :یافته ها 260

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720