نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰:۲۹
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۱۹:۳۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۶:۳۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۶:۳۴:۲۱
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۳:۱۹
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۲:۴۳:۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۲:۴۳:۰۷
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰:۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰:۱۱:۰۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۴۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۴۷:۱۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۲۳:۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۲۳:۰۱
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۱۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۱۷:۵۳
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۱۵:۲۹
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۷:۴۲:۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۷:۴۲:۱۴
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۳:۴۷
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۳۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۳۵:۱۴
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳:۰۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳:۰۵:۱۵
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۳۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۳۶:۱۸
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۴۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۴۹:۱۶
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۸:۵۸:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۸:۵۸:۵۶
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۲:۴۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۲:۴۳:۴۵
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۵:۳۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۵:۳۸:۵۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۵:۳۷:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۵:۳۷:۵۴
صفحه 1 از 16 :یافته ها 301

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720