نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۵:۱۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۵:۱۹:۰۵
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۴:۴۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۴:۴۹:۵۹
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۴:۳۵:۴۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۴:۳۵:۴۴
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۱۲:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۱۲:۴۳
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۳۷:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۳۷:۰۳
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۲:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۲:۴۲
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۷:۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۷:۰۳
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۴:۱۸:۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۴:۱۸:۱۹
سبجنو سيمان بجنورد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۴:۴۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۴:۴۳:۲۳
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۹:۴۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۹:۴۴
سبجنو سيمان بجنورد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۱۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۱۲:۱۶
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۱:۳۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۱:۳۸
سبجنو سيمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۲:۴۹:۵۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۲:۴۹:۵۲
سبجنو سيمان بجنورد توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني عملکرد سال مالي ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۵۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۵۳:۲۱
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۷:۵۵:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۷:۵۵:۰۱
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۲:۱۵
سبجنو سيمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۳:۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۳:۵۰
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۱:۳۶
سبجنو سيمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۶:۱۲:۳۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۶:۱۲:۳۲
صفحه 1 از 11 :یافته ها 220

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720