نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سبجنو سيمان بجنورد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۶:۳۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۶:۳۹:۰۲
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۶:۲۴:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۶:۲۴:۱۷
سبجنو سيمان بجنورد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۴۵:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۴۵:۰۲
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۲۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۲۳:۴۲
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۵۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۲:۵۱:۱۵
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳:۱۲:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳:۱۲:۳۷
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۸:۲۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۸:۲۳:۲۳
سبجنو سيمان بجنورد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۰:۵۷:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۰:۵۷:۰۳
سبجنو سيمان بجنورد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۱:۲۲:۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۱:۲۲:۲۳
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۵:۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۵:۰۱
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۸:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۸:۱۱
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۴:۳۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۴:۳۲:۵۹
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۲۰:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۲۰:۲۸
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۹:۵۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۹:۵۲:۰۵
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۶:۵۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۶:۵۳:۳۷
سبجنو سيمان بجنورد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۳۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۳۴:۵۶
سبجنو سيمان بجنورد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۵۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۵۰:۲۷
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۷:۴۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۷:۴۹:۴۱
سبجنو سيمان بجنورد خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۰:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۰:۳۶
سبجنو سيمان بجنورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
صفحه 1 از 13 :یافته ها 247

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720