نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۲:۱۵
سبجنو سيمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۳:۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۳:۵۰
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۱:۳۶
سبجنو سيمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۶:۱۲:۳۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۶:۱۲:۳۲
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۸:۱۸
سبجنو سيمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۵۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۵۹:۳۰
سبجنو سيمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۲۷:۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۲۷:۳۷
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۸:۲۵:۴۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۸:۲۵:۴۲
سبجنو سيمان بجنورد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۵:۱۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۵:۱۲:۱۶
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۹:۰۱:۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۹:۰۱:۱۰
سبجنو سيمان بجنورد خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۰:۰۰:۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۰:۰۰:۱۷
سبجنو سيمان بجنورد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۰۹:۲۴:۵۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۰۹:۲۴:۵۷
سبجنو سيمان بجنورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۱:۰۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۱:۰۸:۰۱
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۷:۴۴:۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۷:۴۴:۰۹
سبجنو سيمان بجنورد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۴:۰۸:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۴:۰۸:۱۹
سبجنو سيمان بجنورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳:۴۵:۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳:۴۵:۴۱
سبجنو سيمان بجنورد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ۱۴:۰۳:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ۱۴:۰۳:۱۹
سبجنو سيمان بجنورد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۷:۰۹:۳۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۷:۰۹:۳۹
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۲۰:۱۰:۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۲۰:۱۰:۲۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 205

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813