نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۴۴:۳۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۴۴:۳۷
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۹:۰۱
سرود سيمان شاهرود نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۵۷:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۵۷:۴۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۰۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۰۷:۰۴
سرود سيمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۱:۴۳:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۱:۴۳:۵۱
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۶:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۶:۵۰
سرود سيمان شاهرود اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۸:۱۰
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۱۱:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۱۱:۴۵
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۳۰:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۳۰:۱۶
سرود سيمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۹
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳:۴۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳:۴۲:۰۰
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۴:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۴:۳۲
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۰:۵۷:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۰:۵۷:۱۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۰:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۰:۴۸
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۲۸:۵۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۲۸:۵۹
سرود سيمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۴:۳۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۴:۳۱:۲۹
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۰۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۰۳:۰۷
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۰۸:۵۷:۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۰۸:۵۷:۵۲
سرود سيمان شاهرود مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۶:۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۶:۲۷
صفحه 1 از 12 :یافته ها 239

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813