نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سرود سيمان شاهرود صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۲:۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۲:۲۲
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۹:۵۴
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۳۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۳۷:۱۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعيه توزيع سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۱:۵۲
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۷:۵۶:۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۷:۵۶:۴۶
سرود سيمان شاهرود آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۵۳:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۵۳:۲۱
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۵:۳۱:۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۵:۳۱:۴۶
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳:۴۲:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳:۴۲:۵۵
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۴۷:۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۴۷:۰۴
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۳:۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۳:۱۸
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۴۴:۳۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۴۴:۳۷
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۹:۰۱
سرود سيمان شاهرود نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۵۷:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۵۷:۴۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۰۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۰۷:۰۴
سرود سيمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۱:۴۳:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۱:۴۳:۵۱
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۶:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۶:۵۰
سرود سيمان شاهرود اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۸:۱۰
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۱۱:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۱۱:۴۵
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۳۰:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۳۰:۱۶
صفحه 1 از 13 :یافته ها 249

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720