نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۴:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۴:۳۲
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۰:۵۷:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۰:۵۷:۱۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۰:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۰:۴۸
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۲۸:۵۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۲۸:۵۹
سرود سيمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۴:۳۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۴:۳۱:۲۹
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۰۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۰۳:۰۷
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۰۸:۵۷:۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۰۸:۵۷:۵۲
سرود سيمان شاهرود مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۶:۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۶:۲۷
سرود سيمان شاهرود تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۱:۵۶:۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۱:۵۶:۲۴
سرود سيمان شاهرود تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۱۷:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۱۷:۰۵
سرود سيمان شاهرود تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۶:۴۰:۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۶:۴۰:۳۹
سرود سيمان شاهرود خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۰۸:۳۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۰۸:۳۵:۳۸
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۰:۰۰:۵۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۰:۰۰:۵۱
سرود سيمان شاهرود صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸
سرود سيمان شاهرود زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۴۶:۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۴۶:۰۱
سرود سيمان شاهرود گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۸:۱۰
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۶:۳۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۶:۳۸
سرود سيمان شاهرود آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۵:۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۵:۱۲
سرود سيمان شاهرود صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۲:۳۶:۵۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۲:۳۶:۵۳
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳:۲۰:۴۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳:۲۰:۴۴
صفحه 1 از 12 :یافته ها 227

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813