نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۰۶:۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۰۶:۰۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۳۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در مورد صورت ريز سود حاصل از فروش سرمايه گذاري (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۹:۱۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۹:۱۸:۴۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۵۸:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۵۸:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۴۶:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۴۶:۳۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۵:۴۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۵:۴۱:۳۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعيه توزيع گواهينامه سپرده سهام شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۲:۳۷:۴۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۲:۳۷:۴۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۸:۴۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۸:۴۲:۲۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۳:۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۳:۲۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۴:۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۴:۰۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۲:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۲:۳۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۱:۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۱:۲۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۰۳:۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۰۳:۴۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۳:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۳:۰۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۰:۰۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۹:۲۹:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۹:۲۹:۰۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰۷:۵۵:۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰۷:۵۵:۵۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۷:۵۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۷:۵۱:۴۳
صفحه 1 از 7 :یافته ها 133

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813