نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۹:۲۶:۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۹:۲۶:۲۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۴:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۴:۰۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۰:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۵:۵۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۳:۰۳:۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۳:۰۳:۱۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳:۳۷:۵۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳:۳۷:۵۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳:۳۰:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳:۳۰:۳۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۸:۱۲:۴۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۸:۱۲:۴۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۵۵:۴۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۵۵:۴۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۴۹:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۴۹:۳۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۰۸:۱۲:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۰۸:۱۲:۰۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۰۷:۵۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۰۷:۵۲:۱۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات تکميلي شرکت در مورد پيش بيني حسابرسي شده سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۹:۲۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۹:۲۲:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۰۹:۳۱:۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۰۹:۳۱:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۸:۲۹:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۸:۲۹:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲:۴۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲:۴۶:۰۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۷:۳۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۷:۳۰:۱۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۲۱:۴۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۲۱:۴۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۸:۲۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۸:۲۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در خصوص عملکرد دوره ۹ ماهه منتهي به ۳۰/۰۹/۹۵ و مطالبات شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۸:۴۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۸:۴۵:۳۰
صفحه 1 از 6 :یافته ها 108

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813