نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۶:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۶:۰۱
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۴:۵۱:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۴:۵۱:۳۹
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۰:۵۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۰:۵۲:۴۵
سقاين سيمان قاين خلاصه تصميمات مجامع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۸:۲۱:۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۸:۲۱:۴۳
سقاين سيمان قاين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۳۰:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۳۰:۴۷
سقاين سيمان قاين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۰۷:۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۰۷:۴۰
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۳۰:۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۳۰:۲۳
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۵۰:۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۵۰:۰۸
سقاين سيمان قاين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۹:۰۷:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۹:۰۷:۲۱
سقاين سيمان قاين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۸:۵۶:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۸:۵۶:۰۱
سقاين سيمان قاين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۰۷:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۰۷:۱۶
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۲۶:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۲۶:۴۳
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۱:۳۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۱:۳۲
سقاين سيمان قاين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۸:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۸:۳۵
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۵۹:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۵۹:۱۵
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۵:۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۵:۱۹
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۲:۲۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۲:۲۲:۱۳
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۱:۲۱:۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۱:۲۱:۲۱
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۰:۲۳:۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۰:۲۳:۱۱
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۱:۴۹:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۱:۴۹:۰۵
صفحه 1 از 13 :یافته ها 241

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813