نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۶:۳۶
سقاين سيمان قاين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۱:۵۰:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۱:۵۰:۲۸
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۰:۵۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۰:۵۳:۳۶
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶
سقاين سيمان قاين الزام درج شناسه پرداخت جهت خريداران حق تقدم سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۰:۳۶:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۵۳:۴۳
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۹:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۹:۱۴
سقاين سيمان قاين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۰۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۰۷:۱۷
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۱:۲۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۱:۲۶:۵۲
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۷:۵۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۷:۵۴:۳۶
سقاين سيمان قاين تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه ن-۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۵۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۵۷:۱۹
سقاين سيمان قاين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۹
سقاين سيمان قاين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۵۴:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۵۴:۰۵
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳:۰۳:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳:۰۳:۳۲
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۵:۵۸:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۵:۵۸:۳۸
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۴:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۴:۵۵
سقاين سيمان قاين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۴:۴۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۴:۴۵:۰۴
سقاين سيمان قاين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۵۸:۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۵۸:۱۹
سقاين سيمان قاين مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۸:۱۴:۴۵
سقاين سيمان قاين خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۹:۴۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۹:۴۸:۲۰
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۱۲:۲۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۱۲:۲۰:۳۳
صفحه 1 از 14 :یافته ها 277

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720