نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۴:۲۸:۵۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۴:۲۸:۵۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷:۴۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷:۴۹
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۱۹:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۱۹:۲۴
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۳:۰۲
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۳۱:۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۳۱:۵۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۵:۴۴:۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۵:۴۴:۱۷
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۵۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۵۳:۵۸
سپاها سيمان سپاهان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۰:۴۶:۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۰:۴۶:۳۱
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۳:۲۲:۵۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۳:۲۲:۵۰
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان) ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۵۶:۴۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۵۶:۴۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان) ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۵۰:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۵۰:۱۶
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني نيکان تجارت شفق سيمان سپاهان(پاکت سازي شفق سيمان سپاهان)) ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۴۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۴۴:۴۱
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۷:۳۶:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۷:۳۶:۴۹
سپاها سيمان سپاهان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۴:۴۰:۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۴:۴۰:۵۹
سپاها سيمان سپاهان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۰:۳۰:۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۰:۳۰:۳۴
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۰۹:۴۳:۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۰۹:۴۳:۵۴
سپاها سيمان سپاهان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۴:۵۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۴:۵۸:۰۰
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۷:۲۱:۴۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۷:۲۱:۴۷
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰۹:۲۶:۳۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰۹:۲۶:۳۲
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۲۰:۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۲۰:۱۶:۰۰
صفحه 1 از 17 :یافته ها 324

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813