نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۱۱:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۱۱:۱۴
سپاها سيمان سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۰:۲۱:۵۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۰:۲۱:۵۷
سپاها سيمان سپاهان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۶:۴۱:۱۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۶:۴۱:۱۶
سپاها سيمان سپاهان توضيحات شرکت در خصوص دلايل مغايرت پيش بيني درآمد هر سهم با مبالغ مندرج در بيانيه ثبت افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۵:۴۷:۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۵:۴۷:۵۱
سپاها سيمان سپاهان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۲:۳۵:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۲:۳۵:۲۸
سپاها سيمان سپاهان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۷:۴۹:۵۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۷:۴۹:۵۴
سپاها سيمان سپاهان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۳۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۳۸:۱۸
سپاها سيمان سپاهان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۹:۴۹:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۹:۴۹:۵۸
سپاها سيمان سپاهان درخواست تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۷:۲۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۷:۲۷:۳۰
سپاها سيمان سپاهان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۲:۱۰:۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۲:۱۰:۰۴
سپاها سيمان سپاهان درخواست مشخصات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۱۴:۵۹:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۰۹:۰۵:۴۱
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۱۷:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۱۷:۰۱
سپاها سيمان سپاهان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۵۵:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۴:۲۷:۳۰
سپاها سيمان سپاهان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۲۲:۱۷:۵۲ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۲۲:۱۷:۵۲
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۴:۲۸:۵۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۴:۲۸:۵۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷:۴۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷:۴۹
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۱۹:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۱۹:۲۴
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۳:۰۲
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۳۱:۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۳۱:۵۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۵:۴۴:۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۵:۴۴:۱۷
صفحه 1 از 17 :یافته ها 338

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813