نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۲۰:۰۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۲۰:۰۳:۲۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۲۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۲۶:۴۹
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۱۷:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۱۷:۵۴
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۹:۳۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني نيکان تجارت شفق سيمان سپاهان(پاکت سازي شفق سيمان سپاهان)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱:۲۷:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱:۲۷:۱۸
سپاها سيمان سپاهان افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۴۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۴۷:۰۹
سپاها سيمان سپاهان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۸:۴۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۸:۴۵:۱۱
سپاها سيمان سپاهان افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلي - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۶:۵۸:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۶:۵۸:۳۷
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۸:۵۷
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۲:۲۵
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۳۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۳۳:۴۲
سپاها سيمان سپاهان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۲:۱۳
سپاها سيمان سپاهان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۰:۲۲
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۴۷:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۴۷:۳۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۸:۳۰
سپاها سيمان سپاهان آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۳:۵۴
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۴۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۴۷:۵۱
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۴۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۴۹:۰۵
سپاها سيمان سپاهان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳:۴۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳:۴۰:۲۴
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۲:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۲:۱۲:۴۶
صفحه 1 از 20 :یافته ها 384

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720