نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۲:۱۳
سپاها سيمان سپاهان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۰:۲۲
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۴۷:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۴۷:۳۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۸:۳۰
سپاها سيمان سپاهان آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۳:۵۴
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۴۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۴۷:۵۱
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۴۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۴۹:۰۵
سپاها سيمان سپاهان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳:۴۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳:۴۰:۲۴
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۲:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۲:۱۲:۴۶
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰۸:۰۳:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰۸:۰۳:۲۲
سپاها سيمان سپاهان اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۸:۱۲
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۳۶:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۳۶:۴۳
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۹:۱۰:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۹:۱۰:۰۲
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰۹:۴۷:۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰۹:۴۷:۰۵
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۵۲:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۵۲:۰۷
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۱:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۱:۱۰
سپاها سيمان سپاهان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۲:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۲:۲۸
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۸:۳۱:۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۸:۳۱:۰۲
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۷:۵۵
سپاها سيمان سپاهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۷:۴۷
صفحه 1 از 19 :یافته ها 373

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720