نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۱:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۱:۱۰
سپاها سيمان سپاهان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۲:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۲:۲۸
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۸:۳۱:۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۸:۳۱:۰۲
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۷:۵۵
سپاها سيمان سپاهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۷:۴۷
سپاها سيمان سپاهان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۴:۲۲:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۴:۲۲:۴۲
سپاها سيمان سپاهان خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۸:۲۶:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۸:۲۶:۱۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۸:۲۹:۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۸:۲۹:۳۸
سپاها سيمان سپاهان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۷:۴۴:۴۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۷:۴۴:۴۸
سپاها سيمان سپاهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۴۱:۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۴۱:۰۶
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۸:۳۲
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۲۳:۴۷:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۲۳:۴۷:۴۵
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۴:۵۳:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۴:۵۳:۲۸
سپاها سيمان سپاهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۱:۲۸:۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۱:۲۸:۲۶
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۵۲:۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۵۲:۳۸
سپاها سيمان سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۵:۳۰
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۱۷:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۱۷:۱۰
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني نيکان تجارت شفق سيمان سپاهان(پاکت سازي شفق سيمان سپاهان)) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۰۱:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۰۱:۰۶
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۴:۵۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۴:۵۲
صفحه 1 از 18 :یافته ها 358

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813