نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۱:۵۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸
شلرد کود شيميائي اوره لردگان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۵:۵۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۳:۳۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۳:۳۹:۵۴
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۴۶:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۴۶:۲۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۱:۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۱:۲۰:۳۰
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۷:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۷:۲۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۹:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۹:۱۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعيه تمديد زمان پرداخت مطالبات سهامداران شرکت از طريق بانک سپه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۴:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۴:۱۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۶:۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۶:۴۸
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعيه در خصوص پرداخت مطالبات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۰:۴۴:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۰:۴۴:۰۱
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰:۰۹
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰۸:۳۷:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰۸:۳۷:۲۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۱۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۱۶:۳۶
شلرد کود شيميائي اوره لردگان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۱:۱۶:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۱:۱۶:۱۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۸:۳۰:۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۸:۳۰:۲۸
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۹:۳۶:۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۹:۳۶:۵۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۰:۱۱:۰۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۰:۱۱:۰۹
شلرد کود شيميائي اوره لردگان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۵:۰۷:۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۵:۰۷:۰۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳:۳۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳:۳۳:۲۹
صفحه 1 از 9 :یافته ها 162

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720