نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شلرد کود شيميائي اوره لردگان توضيحات شرکت در خصوص نحوه واريز وجوه ناشي از افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۹:۱۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۹:۱۸:۰۴
شلرد کود شيميائي اوره لردگان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۱۶:۰۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۲:۴۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۲:۴۸:۳۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۸:۵۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۸:۵۳:۵۶
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۲۱:۵۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۲۱:۵۶:۵۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۱:۲۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۱:۲۶:۲۶
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۰:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۰:۰۹
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۵۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۵۵:۱۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۱:۵۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸
شلرد کود شيميائي اوره لردگان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۵:۵۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۳:۳۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۳:۳۹:۵۴
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۴۶:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۴۶:۲۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۱:۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۱:۲۰:۳۰
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۷:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۷:۲۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۹:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۹:۱۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعيه تمديد زمان پرداخت مطالبات سهامداران شرکت از طريق بانک سپه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۴:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۴:۱۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۶:۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۶:۴۸
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعيه در خصوص پرداخت مطالبات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۰:۴۴:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۰:۴۴:۰۱
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰:۰۹
صفحه 1 از 9 :یافته ها 170

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720