نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۹:۰۱
شلعاب لعابيران توضيحات شرکت درخصوص آخرين وضعيت فروش و تعديل پيش بيني درآمد هر سهم (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۷:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۷:۴۵
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۴:۲۵:۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۴:۲۵:۱۰
شلعاب لعابيران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۳:۲۵:۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۳:۲۵:۳۷
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۲:۳۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۲:۳۲
شلعاب لعابيران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۲:۰۴:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۲:۰۴:۳۱
شلعاب لعابيران خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۷:۳۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۷:۳۱:۱۹
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۴:۴۶:۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۴:۴۶:۱۱
شلعاب لعابيران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۸:۴۸ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۸:۴۸
شلعاب لعابيران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۵:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۵:۴۰
شلعاب لعابيران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۳
شلعاب لعابيران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۷:۲۵:۳۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۷:۲۵:۳۳
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۴۵:۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۴۵:۲۰
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۲:۱۴:۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۲:۱۴:۳۹
شلعاب لعابيران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۳:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۳:۳۷
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۴:۴۲:۵۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۴:۴۲:۵۷
شلعاب لعابيران توضيحات شرکت درخصوص آحرين وضعيت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۰۸:۵۶:۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۰۸:۵۶:۲۳
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۸:۴۵:۲۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۸:۴۵:۲۴
شلعاب لعابيران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۶:۳۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۶:۳۴:۳۶
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۷:۳۳:۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۷:۳۳:۴۳
صفحه 1 از 11 :یافته ها 214

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813