نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شلعاب لعابيران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۱:۰۸:۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۱:۰۸:۱۵
شلعاب لعابيران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۱۵:۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۱۵:۱۱
شلعاب لعابيران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۹:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۹:۰۷
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۵:۵۰:۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۵:۵۰:۱۰
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۱:۱۷:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۱:۱۷:۱۳
شلعاب لعابيران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۷:۴۵:۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۸:۳۹:۵۱
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۵:۱۳:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۵:۱۳:۱۳
شلعاب لعابيران توضيحات شرکت درخصوص صورتهاي مالي ميان دوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۲۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۲۳:۲۹
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۶:۳۳:۲۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۶:۳۳:۲۷
شلعاب لعابيران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۳:۴۶
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۲:۴۹:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۲:۴۹:۴۷
شلعاب لعابيران افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۱۱:۱۱:۳۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۰۸:۳۱:۲۵
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۰۷:۲۷:۳۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۰۷:۲۷:۳۲
شلعاب لعابيران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۴۴:۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۴۴:۰۸
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۷:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۷:۱۴
شلعاب لعابيران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۱:۱۳
شلعاب لعابيران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۲۹:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۲۹:۵۴
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۹:۴۵:۵۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۹:۴۵:۵۶
شلعاب لعابيران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۰۹:۵۶:۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۰۹:۵۶:۰۱
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۹:۰۱
صفحه 1 از 12 :یافته ها 233

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813