نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شلعاب لعابيران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۳:۴۶
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۲:۴۹:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۲:۴۹:۴۷
شلعاب لعابيران افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۱۱:۱۱:۳۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۰۸:۳۱:۲۵
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۰۷:۲۷:۳۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۰۷:۲۷:۳۲
شلعاب لعابيران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۴۴:۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۴۴:۰۸
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۷:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۷:۱۴
شلعاب لعابيران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۱:۱۳
شلعاب لعابيران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۲۹:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۴:۲۹:۵۴
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۹:۴۵:۵۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۹:۴۵:۵۶
شلعاب لعابيران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۰۹:۵۶:۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۰۹:۵۶:۰۱
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۹:۰۱
شلعاب لعابيران توضيحات شرکت درخصوص آخرين وضعيت فروش و تعديل پيش بيني درآمد هر سهم (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۷:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۷:۴۵
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۴:۲۵:۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۴:۲۵:۱۰
شلعاب لعابيران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۳:۲۵:۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۳:۲۵:۳۷
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۲:۳۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۶:۴۲:۳۲
شلعاب لعابيران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۲:۰۴:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۲:۰۴:۳۱
شلعاب لعابيران خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۷:۳۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۷:۳۱:۱۹
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۴:۴۶:۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۴:۴۶:۱۱
شلعاب لعابيران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۸:۴۸ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۸:۴۸
شلعاب لعابيران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۵:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۵:۴۰
صفحه 1 از 12 :یافته ها 224

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813