نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۷:۱۲:۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۷:۱۲:۲۰
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۰:۱۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۰:۱۶
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۸:۵۴:۴۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۸:۵۴:۴۹
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۷:۳۲:۱۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۷:۳۲:۱۴
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۱:۲۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۱:۲۸
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۴:۵۶:۵۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۴:۵۶:۵۱
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۵:۴۰:۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۵:۴۰:۲۵
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۴:۱۲:۰۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۴:۱۲:۰۶
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۴:۰۷:۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۴:۰۷:۱۷
شپاکسا پاکسان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۹:۴۰:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۹:۴۰:۱۵
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۴:۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۴:۱۶
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۰۸:۴۵:۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۰۸:۴۵:۱۹
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۹:۵۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۹:۵۱
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۹:۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۹:۰۹
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۷:۰۸:۲۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۷:۰۸:۲۴
شپاکسا پاکسان تعديلEPS سال مالي منتهي به ۳۰/۹/۱۳۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۳:۴۳:۳۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۵:۵۳:۰۸
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۰:۰۵:۰۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۰:۰۵:۰۶
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۷:۲۳ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۷:۲۳
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۵:۰۶ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۵:۰۶
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۰:۲۴:۰۷ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۰:۲۴:۰۷
صفحه 1 از 11 :یافته ها 201

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813