نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شپاکسا پاکسان لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۲۰:۴۴:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۲۰:۴۴:۳۱
شپاکسا پاکسان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۱۲:۱۵
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۵:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۵:۴۹
شپاکسا پاکسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۴:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۴:۲۷
شپاکسا پاکسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۸:۱۴:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۸:۱۴:۲۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۶:۲۱:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۶:۲۱:۲۹
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۵۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۵۹:۰۰
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۶:۵۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۶:۵۵:۱۵
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۰۹:۲۳:۵۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۰۹:۳۹:۴۴
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۲۳:۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۲۳:۵۴
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۳۶:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۳۶:۱۶
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات با اهمیت(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۲۴:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۲۹:۳۴
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۰۲:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۰۶:۲۶
شپاکسا پاکسان توضيحات تکميلي شرکت در خصوص دلايل تعديل اطلاعات پيش بيني سال مالي ۹۶ و پيش بيني فروش دارايي ثابت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۹
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳:۴۰:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳:۴۰:۳۱
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۶:۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۶:۰۲
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۴:۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۴:۱۴
شپاکسا پاکسان توضيحات تکميلي شرکت در خصوص پيش بيني سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۰:۱۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۰:۱۴:۲۲
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۵:۱۷
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۴۱:۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۴۱:۰۲
صفحه 1 از 13 :یافته ها 255

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813