نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۸:۴۸:۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۸:۴۸:۰۹
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۵
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۲:۳۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۲:۳۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۰۹:۵۰:۴۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۰۹:۵۰:۴۱
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۰:۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۰:۵۸
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۴۹:۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۴۹:۲۸
شپاکسا پاکسان برنامه شرکت جهت انجام افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۰۸:۴۱:۴۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۰۸:۴۱:۴۹
شپاکسا پاکسان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۹:۵۱:۴۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۹:۵۱:۴۵
شپاکسا پاکسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۸:۴۵:۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۸:۴۵:۱۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶:۴۸:۴۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶:۴۸:۴۶
شپاکسا پاکسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۰۷:۵۹:۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۰۷:۵۹:۱۲
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۷:۵۱:۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۷:۵۱:۰۹
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۹:۰۹:۳۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۹:۰۹:۳۸
شپاکسا پاکسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۹:۰۹:۰۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۹:۰۹:۰۷
شپاکسا پاکسان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۱:۳۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۱:۳۶
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۹:۳۵:۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۹:۳۵:۵۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۴:۵۰:۳۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۴:۵۰:۳۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۷:۱۲:۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۷:۱۲:۲۰
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۰:۱۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۰:۱۶
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۸:۵۴:۴۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۸:۵۴:۴۹
صفحه 1 از 11 :یافته ها 218

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813