نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شپاکسا پاکسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۳۶:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۳۶:۱۶
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات با اهمیت(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۲۴:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۲۹:۳۴
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۰۲:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۲:۰۶:۲۶
شپاکسا پاکسان توضيحات تکميلي شرکت در خصوص دلايل تعديل اطلاعات پيش بيني سال مالي ۹۶ و پيش بيني فروش دارايي ثابت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۹
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳:۴۰:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳:۴۰:۳۱
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۶:۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۶:۰۲
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۴:۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۴:۱۴
شپاکسا پاکسان توضيحات تکميلي شرکت در خصوص پيش بيني سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۰:۱۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۰:۱۴:۲۲
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۵:۱۷
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۴۱:۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۴۱:۰۲
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۳۸:۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۳۸:۲۹
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۱۵:۵۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۱۵:۵۱
شپاکسا پاکسان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۲۱:۰۳:۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۲۱:۰۳:۳۹
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۲۱:۰۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۲۱:۰۱:۳۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۰:۴۷
شپاکسا پاکسان توضيحات شرکت در خصوص کاهش پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۹:۱۳
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۲:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۲:۵۸
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۵:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۵:۵۸
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۰:۴۷
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۵۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۵۵
صفحه 1 از 13 :یافته ها 245

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813