نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۵:۱۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۷:۰۱
شپاکسا پاکسان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۳۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۳۴:۵۶
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۸:۴۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۸:۴۳:۵۴
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۳:۰۲
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۵۹:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۵۹:۳۶
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۹:۱۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۹:۱۰:۴۳
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۳۹:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۳۹:۳۳
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۱۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۱۱:۱۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۳۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۳۳:۴۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۳۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۳۱:۱۷
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۹:۱۹:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۹:۱۹:۵۶
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶:۴۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶:۴۰:۴۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۶:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۶:۵۹
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۰:۱۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۰:۱۶:۰۸
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰۹:۵۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰۹:۵۵:۲۰
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۱:۰۷
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۴:۴۱:۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۴:۴۱:۲۵
شپاکسا پاکسان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۴:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۴:۰۵
صفحه 1 از 14 :یافته ها 280

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720