نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۳۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۳۱:۱۷
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۹:۱۹:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۹:۱۹:۵۶
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶:۴۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶:۴۰:۴۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۶:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۵:۰۶:۵۹
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۰:۱۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۰:۱۶:۰۸
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰۹:۵۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰۹:۵۵:۲۰
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۱:۰۷
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۴:۴۱:۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۴:۴۱:۲۵
شپاکسا پاکسان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۴:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۷:۱۴:۰۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۰:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۰:۲۰
شپاکسا پاکسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۲:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۲:۴۳
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۰:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۰:۲۱
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۱۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۱۸:۱۲
شپاکسا پاکسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۱:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۱:۰۴
شپاکسا پاکسان لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۲۰:۴۴:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۲۰:۴۴:۳۱
شپاکسا پاکسان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۱۲:۱۵
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۵:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۵:۴۹
شپاکسا پاکسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۴:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۴:۲۷
شپاکسا پاکسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۸:۱۴:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۸:۱۴:۲۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۶:۲۱:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۶:۲۱:۲۹
صفحه 1 از 14 :یافته ها 269

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720