نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۰:۴۷
شپاکسا پاکسان توضيحات شرکت در خصوص کاهش پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۹:۱۳
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۲:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۲:۵۸
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۵:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۵:۵۸
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۰:۴۷
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۵۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۵۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۶:۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۶:۴۶
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۴۴:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۴۴:۱۹
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۴۲:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۰:۴۲:۰۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۳۲:۱۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۳۲:۱۸
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۶:۳۰
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۲:۳۳:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۲:۳۳:۴۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۷:۱۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۷:۱۵:۱۷
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۸:۴۸:۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۸:۴۸:۰۹
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۵
شپاکسا پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۲:۳۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۲:۳۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۰۹:۵۰:۴۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۰۹:۵۰:۴۱
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۰:۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۰:۵۸
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۴۹:۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۴۹:۲۸
شپاکسا پاکسان برنامه شرکت جهت انجام افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۰۸:۴۱:۴۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۰۸:۴۱:۴۹
صفحه 1 از 12 :یافته ها 231

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813