نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
بهپاک صنعتي بهپاک اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۱:۵۵ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۱:۵۵
بهپاک صنعتي بهپاک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۴:۴۹:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۴:۴۹:۳۱
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۰:۲۱:۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۰:۲۱:۰۸
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۱۳:۱۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۱۳:۱۲
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۰:۱۸:۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۰:۱۸:۱۷
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۳:۲۳
بهپاک صنعتي بهپاک توضيحات شرکت درخصوص تغييرات قيمت سهام (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۹:۳۱:۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۹:۳۱:۲۲
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳:۰۵:۵۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳:۰۵:۵۷
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۷:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۷:۳۳
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۹:۱۷:۳۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۹:۱۷:۳۶
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۰:۵۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۰:۵۶:۳۶
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۷:۵۱:۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۷:۵۱:۵۵
بهپاک صنعتي بهپاک معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۰:۵۱:۳۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۰:۵۱:۳۸
بهپاک صنعتي بهپاک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۴ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۶:۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۶:۲۳:۰۰
بهپاک صنعتي بهپاک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۴ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۷:۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۷:۰۳
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۶:۵۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۶:۵۲:۲۸
بهپاک صنعتي بهپاک آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۲۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۲۷:۳۵
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۶:۲۴:۳۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۶:۲۴:۳۶
بهپاک صنعتي بهپاک تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۰:۵۷:۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۰:۵۷:۰۸
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۲:۵۴:۳۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۲:۵۴:۳۱
صفحه 1 از 7 :یافته ها 127

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813