نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳:۱۴:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳:۱۴:۱۷
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۴:۳۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۴:۳۴:۴۳
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۲:۲۲:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۲:۲۲:۴۲
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۲:۱۷
بهپاک صنعتي بهپاک شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳:۴۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳:۴۲:۲۷
بهپاک صنعتي بهپاک شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳:۳۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳:۳۵:۵۱
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۷:۰۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۷:۰۳:۳۴
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۵۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۵۷:۴۷
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳:۵۲:۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳:۵۲:۴۷
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۹:۱۰:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۹:۱۰:۰۳
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۲۱:۳۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۲۱:۳۲:۰۸
بهپاک صنعتي بهپاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۲۷:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۲۷:۴۱
بهپاک صنعتي بهپاک معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۵۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۵۱:۱۹
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰:۳۶
بهپاک صنعتي بهپاک افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۸:۳۶
بهپاک صنعتي بهپاک افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۳۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۳۶:۰۰
بهپاک صنعتي بهپاک توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۸:۵۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۸:۵۸:۰۹
بهپاک صنعتي بهپاک افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۳۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۳۳:۴۰
بهپاک صنعتي بهپاک افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۷:۲۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۷:۲۲:۲۵
بهپاک صنعتي بهپاک آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۵:۴۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۵:۴۲:۳۳
صفحه 1 از 9 :یافته ها 177

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720