نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه) ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۱:۴۱:۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۱:۴۱:۲۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۰:۳۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۰:۳۳:۵۷
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۴:۵۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۴:۵۸:۳۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۵:۵۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۵:۵۶:۵۵
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۴۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۴:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۴:۱۴
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳:۵۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳:۵۴:۴۵
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۱:۳۲:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۱:۳۲:۱۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۲:۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۲:۵۸
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه) ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۲۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۲۰:۵۲
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۰:۵۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۰:۵۴:۱۰
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۱۰:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۱۰:۵۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۲:۵۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۲:۵۲:۴۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۴۸:۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۴۸:۳۷
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۲۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۶:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۶:۴۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۷:۵۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۷:۵۳:۵۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۲۳:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۲۳:۵۲
صفحه 1 از 6 :یافته ها 120

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720