نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۷:۵۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۷:۵۳:۵۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۲۳:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۲۳:۵۲
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۰:۱۹:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۰:۱۹:۳۰
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۵:۰۷:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۵:۰۷:۵۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۴۱:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۴۱:۲۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۲۴:۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۲۴:۵۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان درخواست شرکت در خصوص ارائه اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۰:۰۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۰:۰۸:۴۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۱۹:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۱۹:۱۴
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۴:۵۶:۴۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۴:۵۶:۴۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۸:۰۵:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۸:۰۵:۱۴
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۷:۴۳:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۷:۴۳:۴۲
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۲:۴۵
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۰۹:۱۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۱۷:۲۷
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۴۳:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۴۳:۲۰
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۱:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۱:۳۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۵:۱۰:۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۵:۱۰:۴۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۵۴:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۵۴:۳۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۶:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۶:۴۲
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۳۶:۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۳۶:۲۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳:۰۵:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳:۰۵:۱۶
صفحه 1 از 6 :یافته ها 102

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720