نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۳:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۳:۱۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۲۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۲۲:۵۲
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۷:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۷:۴۳
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۲:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۲:۱۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۹:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۹:۳۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۰:۰۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۰:۰۶:۳۸
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۵۱:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۵۱:۲۷
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۴۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۴۳:۰۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۴۹:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۴۹:۳۷
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۳۵:۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۳۵:۰۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۲۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۲۵:۵۱
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۳۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۳۶:۳۵
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۱:۰۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۱:۰۶:۰۶
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۱:۳۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۱:۳۴:۳۸
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۹:۳۸
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۸:۳۲
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۵:۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۵:۱۸
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۵:۲۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۵:۲۸:۴۹
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۴۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۴۱:۴۰
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۵۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۵۵:۳۸
صفحه 1 از 8 :یافته ها 143

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720