نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰:۳۰
فملي ملي صنايع مس ايران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۸:۵۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۸:۵۸:۴۹
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۲:۳۳:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۲:۳۳:۵۰
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۱:۳۲:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۱:۳۲:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۵:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۵:۳۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۰۸:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۰۸:۴۱:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۴۷:۴۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۴۷:۴۷
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۴:۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۴:۱۹
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۳۹:۰۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۳۹:۰۸
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۱:۵۸:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۱:۵۸:۱۷
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۱:۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۱:۲۲
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۰۹:۰۲:۳۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۰۹:۰۲:۳۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۱:۵۵:۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۱:۵۵:۲۶
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۱:۴۸:۳۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۱:۴۸:۳۵
فملي ملي صنايع مس ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۲:۲۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۲:۲۸:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۱:۳۲:۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۱:۳۲:۱۱
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۹:۵۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۹:۵۲:۲۸
فملي ملي صنايع مس ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۶:۰۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۶:۰۹:۱۳
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۵:۱۷:۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۵:۱۷:۰۵
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۲۵:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۲۵:۴۳
صفحه 1 از 17 :یافته ها 331

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720