نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۱۶
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳:۵۷:۵۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳:۵۷:۵۰
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۰:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۰:۴۶
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۲:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۲:۳۵
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۱۱:۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۱۱:۴۲
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مس مزرعه) ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۲:۲۸
فملي ملي صنايع مس ايران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۲:۳۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۲:۳۴:۳۶
فملي ملي صنايع مس ايران تاثيرات تغييرات نرخ جهاني مس بر پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي ۹۶ و ساير توضيحات (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۰۹:۳۱:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۰۹:۳۱:۳۰
فملي ملي صنايع مس ايران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۷:۳۰:۵۳ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۷:۳۰:۵۳
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۰۹:۳۹:۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۶:۴۲:۱۸
فملي ملي صنايع مس ايران توضيح شرکت در خصوص اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۴:۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۴:۱۹
فملي ملي صنايع مس ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۵:۲۵:۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۵:۲۵:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۱:۴۲:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۱:۴۲:۳۶
فملي ملي صنايع مس ايران آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۵:۰۹:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۵:۰۹:۵۶
فملي ملي صنايع مس ايران اعلام واريز خالص وجه نقد حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۶:۱۰:۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰۸:۵۵:۱۱
فملي ملي صنايع مس ايران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۰:۳۰:۱۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۰:۳۰:۱۳
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع و معادن مس کرمان زمين) ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۷:۵۲:۰۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۷:۵۲:۰۵
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مس مزرعه) ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۹:۳۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۹:۳۵
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان) ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۸:۱۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۸:۱۸
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۹:۴۷:۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۹:۴۷:۲۴
صفحه 1 از 14 :یافته ها 278

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813