نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فملي ملي صنايع مس ايران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۴:۵۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۴:۵۶:۱۸
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۳۳:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۳۳:۴۱
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۴۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۴۲:۲۶
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۳۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۳۴:۲۲
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۴۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۴۵:۴۳
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۵۴:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۵۴:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۱:۴۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۱:۴۰:۲۹
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۱۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۱۸:۱۷
فملي ملي صنايع مس ايران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰:۵۹:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰:۵۹:۳۳
فملي ملي صنايع مس ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱:۳۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱:۳۲:۰۸
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۴:۳۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۴:۳۸:۳۶
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۴۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۴۳:۵۳
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۵:۰۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۵:۰۸:۰۹
فملي ملي صنايع مس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۳:۲۶
فملي ملي صنايع مس ايران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱:۵۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱:۵۸:۲۰
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۲۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۲۸:۱۶
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۶:۲۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۶:۲۷:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۲:۱۷:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۲:۱۷:۳۱
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۲:۱۴:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۲:۱۴:۱۹
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۰:۰۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۰:۰۵:۰۴
صفحه 1 از 19 :یافته ها 373

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720