نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت در خصوص اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۰:۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۰:۲۰
فملي ملي صنايع مس ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۹:۰۳:۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۹:۰۳:۲۶
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۲:۱۵
فملي ملي صنايع مس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۰۰:۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۰۰:۲۴
فملي ملي صنايع مس ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۲:۳۳:۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۱۴:۱۰:۱۰
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۴:۰۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۴:۰۲:۱۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰۹:۲۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰۹:۲۴:۴۳
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت در خصوص تغيير تکنولوژي ذوب در مجتمع مس سرچشمه و اثر آن بر پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۲:۱۴
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال ۹۶ با نرخ هاي مختلف LME (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۰۹:۳۵:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۰۹:۳۵:۲۸
فملي ملي صنايع مس ايران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۵:۱۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۵:۱۷:۲۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۴:۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۴:۴۴
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت درخصوص برآورد پيش بيني سود هر سهم سال ۹۶ با نرخ هاي مختلف LME (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۰:۴۵:۴۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۰:۴۵:۴۴
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۴۷:۰۰
فملي ملي صنايع مس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۷:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۷:۱۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۷:۱۳
فملي ملي صنايع مس ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۷:۵۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۷:۵۳:۲۲
فملي ملي صنايع مس ايران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۲۰:۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۲۰:۴۹
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۰۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۰۶:۰۰
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۱:۴۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۱:۴۷:۲۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۰:۳۸:۵۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۰:۳۸:۵۴
صفحه 1 از 16 :یافته ها 305

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813