نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت درخصوص برآورد پيش بيني سود هر سهم سال ۹۶ با نرخ هاي مختلف LME (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۰:۴۵:۴۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۰:۴۵:۴۴
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۴۷:۰۰
فملي ملي صنايع مس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۷:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۷:۱۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۷:۱۳
فملي ملي صنايع مس ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۷:۵۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۷:۵۳:۲۲
فملي ملي صنايع مس ايران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۲۰:۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۲۰:۴۹
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۰۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۰۶:۰۰
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۱:۴۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۱:۴۷:۲۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۰:۳۸:۵۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۲۰:۳۸:۵۴
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۴:۳۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۴:۳۳:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۴:۲۲
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان) ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۱۶:۳۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۱۶:۳۴
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع و معادن مس کرمان زمين) ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۱۶:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۱۶:۰۵
فملي ملي صنايع مس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۲:۲۱:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۲:۲۱:۴۸
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت در خصوص اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال ۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۸:۵۹:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۸:۵۹:۱۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۰:۳۱:۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۰:۳۱:۴۹
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۵:۱۱:۱۶
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳:۵۷:۵۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳:۵۷:۵۰
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۰:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۰:۴۶
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۲:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۲:۳۵
صفحه 1 از 15 :یافته ها 294

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813