نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۵۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۷:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۷:۵۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي آسماري کيش)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پترواميد کيش)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۳۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۳۰:۱۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت چاپ و نشر سپه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۸:۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۸:۱۰:۱۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مولد نيروگاهي هريس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۶:۰۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۶:۰۵:۴۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت اميد تابان خليج فارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۸:۴۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۸:۴۰:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۸:۴۰:۴۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۵:۴۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۵:۴۱:۳۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۴:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۴:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمايه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري اميد تابان آسيا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۰۹:۳۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۰۹:۳۳:۲۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مديريت توسعه ميدانهاي نفتي اميد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۷:۳۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۷:۳۱:۰۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي ساگاروقطعات نسوز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۷:۰۰:۳۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۷:۰۰:۳۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۵۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۵۱:۰۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ذخيره سازان پترو اميد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۶:۵۶:۳۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۶:۵۶:۳۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پيمانکاري عمومي پترو اميد آسيا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۶:۵۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۶:۵۴:۳۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۴۷:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۴۷:۳۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي آسماري کيش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۲:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت انرژي داريان ماد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۱:۱۰
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پترواميد کيش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۸:۱۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۸:۱۸:۴۳
صفحه 1 از 16 :یافته ها 305

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720