نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۹:۱۹:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۹:۱۹:۴۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۷:۲۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۷:۲۰:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۵:۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۵:۲۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات آينده انديش نگر) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۶:۳۴:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۶:۳۴:۰۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت چاپ و نشر سپه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۶:۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۶:۲۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت احداث نگهداري و بهره برداري آزاد راه مراغه سراجو هشترود) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳:۲۳:۳۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳:۲۳:۳۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ليزينگ اميد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۹:۵۸:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۹:۵۸:۰۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي ساگاروقطعات نسوز) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۰۸:۵۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۰۸:۵۲:۱۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت يزد سفالين) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳:۲۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کمپرسورسازي پادنا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۸:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۸:۲۸
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۵:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۹:۲۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۳:۱۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۰:۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۰:۳۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت انرژي داريان ماد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۴:۲۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مديريت توسعه ميدانهاي نفتي اميد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۳:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۳:۱۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پترواميد کيش) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۲:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۲:۱۱
صفحه 1 از 14 :یافته ها 277

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813