نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت يزد سفالين) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳:۲۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کمپرسورسازي پادنا) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۸:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۸:۲۸
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۵:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۹:۲۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۳:۱۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۰:۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۰:۳۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت انرژي داريان ماد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۴:۲۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مديريت توسعه ميدانهاي نفتي اميد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۳:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۳:۱۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پترواميد کيش) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۲:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۲:۱۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي آسماري کيش) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۱:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۱:۱۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پيمانکاري عمومي پترو اميد آسيا) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۰:۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۰:۰۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۸:۰۴:۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۸:۰۴:۵۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۴۸:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۴۸:۱۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سپه ساختمان خراسان سهامي خاص) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۱۳:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۱۳:۰۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سپه ساختمان اميد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰۹:۰۵:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰۹:۰۵:۱۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت چاپ و نشر سپه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۷:۲۲:۴۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۷:۲۲:۴۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت احداث نگهداري و بهره برداري آزاد راه مراغه سراجو هشترود) ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۸:۱۱:۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۸:۱۱:۵۴
صفحه 1 از 14 :یافته ها 269

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813