نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۹:۱۹:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۹:۱۹:۴۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۷:۲۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۷:۲۰:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۵:۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۵:۲۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات آينده انديش نگر) ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۶:۳۴:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۶:۳۴:۰۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت چاپ و نشر سپه) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۶:۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۶:۲۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت احداث نگهداري و بهره برداري آزاد راه مراغه سراجو هشترود) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳:۲۳:۳۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳:۲۳:۳۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ليزينگ اميد) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۹:۵۸:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۹:۵۸:۰۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي ساگاروقطعات نسوز) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۰۸:۵۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۰۸:۵۲:۱۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت يزد سفالين) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳:۲۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کمپرسورسازي پادنا) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۸:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۸:۲۸
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۵:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۹:۲۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۲۰:۱۳:۱۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۰:۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۰:۳۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت انرژي داريان ماد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۴:۲۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مديريت توسعه ميدانهاي نفتي اميد) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۳:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۳:۱۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پترواميد کيش) ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۲:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۲:۳۲:۱۱
صفحه 1 از 14 :یافته ها 277

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813