نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ترابري و حمل و نقل به پخش سهامي‌خاص) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۱:۳۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۱:۳۳:۲۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۵۹:۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۵۹:۳۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۲۴:۵۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۲۴:۵۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت زرين ذرت شاهرود) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۲:۳۸:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۲:۳۸:۰۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۸:۰۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۳۵:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۳۵:۴۱
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرآمد صنايع بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۸:۵۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۸:۵۷:۴۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۳۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۳۹:۲۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۲۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۲۱:۰۵
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۴:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۴:۳۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۴:۰۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۴:۰۷:۱۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۵:۳۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۵:۳۴
وبشهر توسعه صنايع بهشهر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۷:۲۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۱:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۱:۵۴
وبشهر توسعه صنايع بهشهر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۸:۲۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۰۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۰۷:۲۸
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۱:۰۵:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۱:۰۵:۴۴
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۰:۰۲:۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۰:۰۲:۲۱
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۴۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۴۱:۰۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۴۸:۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۴۸:۲۴
صفحه 1 از 38 :یافته ها 758

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720