نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۴۸:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۴۸:۱۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۴۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۴۶:۱۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۷:۴۴:۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۷:۴۴:۱۸
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۴:۳۹:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۴:۳۹:۲۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۸:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۸:۳۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۱:۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۱:۰۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شهاب توشه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۵۲:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۵۲:۴۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس شيد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۲:۴۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۲:۴۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي شهاب شيشه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۰:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۰:۳۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۹:۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۹:۱۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۲:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۲:۴۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۳۶:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۳۶:۱۴
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱، ف ب-۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۵:۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۵:۲۲:۰۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۹:۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۹:۳۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۷:۵۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خزرسينتک) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۶:۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۶:۰۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي صنعتي خزر پلاستيک) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۳:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۳:۴۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۸:۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۸:۱۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۰:۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۰:۱۲
صفحه 1 از 21 :یافته ها 417

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720