نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۳:۳۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۷:۱۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي شهاب شيشه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۶:۰۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خزرسينتک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۸:۳۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پارس شيد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۲:۰۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۳:۵۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۰:۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۰:۱۸:۴۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۹:۴۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۰:۰۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۱۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۱۴:۲۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۳۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۲:۵۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۲:۵۶:۵۴
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۷:۱۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۷:۱۰:۴۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۰:۲۲:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۰:۲۲:۴۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۰:۲۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۰:۲۲:۱۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۳۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۳۱:۰۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۴:۱۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۷:۰۷:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۷:۰۷:۰۵
صفحه 1 از 22 :یافته ها 437

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720