نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شهاب توشه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۵۲:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۵۲:۴۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس شيد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۲:۴۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۲:۴۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي شهاب شيشه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۰:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۵۰:۳۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۹:۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۹:۱۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۲:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۲:۴۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۳۶:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۳۶:۱۴
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱، ف ب-۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۵:۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۵:۲۲:۰۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۹:۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۹:۳۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۷:۵۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خزرسينتک) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۶:۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۶:۰۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي صنعتي خزر پلاستيک) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۳:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۳:۴۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۸:۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۸:۱۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۰:۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۰:۱۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۲۵:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۲۵:۵۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۲:۳۶:۵۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۲:۳۶:۵۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۱۱:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۱۱:۰۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۱۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۱۰:۰۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۰۸:۴۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۰۸:۴۴
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳:۱۹:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳:۱۹:۴۳
صفحه 1 از 21 :یافته ها 411

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813