نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۸:۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۸:۰۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۱۰:۰۵:۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۱۰:۰۵:۳۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۰:۴۱:۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۴:۴۳:۰۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۶:۰۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۶:۰۴:۴۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۵۶:۴۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۵۶:۴۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۲۲:۲۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۲۲:۲۵:۳۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۲۲:۲۲:۳۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۲۲:۲۲:۳۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰۹:۵۴:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰۹:۵۴:۰۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰۹:۵۱:۴۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰۹:۵۱:۴۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۴:۵۳:۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۴:۵۳:۵۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۱۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۱۷:۴۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۲۰:۰۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۲۰:۰۷:۳۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي صنعتي خزر پلاستيک) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۵:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۵:۱۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شهاب توشه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۵:۱۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خزرسينتک) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۳۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۳۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۲۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي شهاب شيشه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۲۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۱۱:۰۹:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۱۱:۰۹:۵۸
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۱۳:۳۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۱۳:۳۸
صفحه 1 از 20 :یافته ها 390

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813