نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۸:۵۲:۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۸:۵۲:۰۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۸:۰۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۸:۰۷:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۰۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۰۳:۱۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۶:۴۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۶:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۲:۳۶:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۲:۳۶:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۱:۰۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۱:۰۳:۰۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۰:۵۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۰:۵۵:۳۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۰:۴۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۰:۴۲:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۷:۲۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۷:۲۰:۵۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کاوند نهان زمين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۷:۳۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۷:۳۵:۲۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت گهر انرژي سيرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۶:۵۵:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۶:۵۵:۵۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۰:۱۷:۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۰:۱۷:۱۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۵۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۵۵:۴۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۳۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۳۵:۵۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۲:۴۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۲:۴۶:۵۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۱۵:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۱۵:۴۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۶:۰۵:۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۶:۰۵:۴۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۱:۱۰:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۱:۱۰:۵۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۱۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۱۶:۳۸
صفحه 1 از 19 :یافته ها 378

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720