نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۵:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۵:۰۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کاوند نهان زمين) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۱:۳۱:۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۱:۳۱:۰۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۲۷:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۲۷:۱۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۰:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۰:۳۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالي ارديبهشت سوم براي تأمين مالي شرکت معدني و صنعتي گل گهر (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷:۱۱:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷:۱۱:۱۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۳۸:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۳۸:۰۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت گهر انرژي سيرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۵:۴۱:۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۵:۴۱:۲۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۱:۰۲:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۱:۰۲:۲۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۷:۴۸:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۷:۴۸:۳۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کاوند نهان زمين) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳:۲۰:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳:۲۰:۵۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۹:۰۷:۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۹:۰۷:۱۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳:۵۴:۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳:۵۴:۰۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۵:۱۶:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۵:۱۶:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۸:۰۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۴:۲۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۴:۲۶:۰۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۴:۴۸:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۴:۴۸:۲۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۲۷:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۲۷:۰۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۱:۱۵:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۱:۱۵:۲۱
صفحه 1 از 18 :یافته ها 348

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813