نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۱۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۱۶:۳۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر)(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۱:۲۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۱:۲۵:۴۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۴:۵۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۴:۵۷:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳:۰۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳:۰۱:۲۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳:۲۷:۴۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳:۲۷:۴۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۵۸:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۵۸:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۱:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۱:۳۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۶:۱۶:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۶:۱۶:۱۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۱:۱۸:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۱:۱۸:۱۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۵:۰۳:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۳۷:۱۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۳:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۳:۵۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۵:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۵:۰۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کاوند نهان زمين) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۱:۳۱:۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۱:۳۱:۰۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۲۷:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۲۷:۱۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۰:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۰:۳۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالي ارديبهشت سوم براي تأمين مالي شرکت معدني و صنعتي گل گهر (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷:۱۱:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷:۱۱:۱۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۳۸:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۳۸:۰۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت گهر انرژي سيرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۲:۴۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۵:۴۱:۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۵:۴۱:۲۷
صفحه 1 از 18 :یافته ها 359

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720