نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شرانل نفت ايرانول مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳:۲۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۸:۴۳:۲۶
شرانل نفت ايرانول مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۴:۲۶:۳۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۴:۲۶:۳۸
شرانل نفت ايرانول مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۵:۵۲:۳۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۵:۵۲:۳۳
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۶:۴۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۶:۴۶:۴۲
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۱۰:۰۰:۳۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۱۰:۰۰:۳۱
شرانل نفت ايرانول اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۰
شرانل نفت ايرانول پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۹:۳۷:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۹:۳۷:۳۵
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۰۰
شرانل نفت ايرانول اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۸:۳۴:۵۸ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۸:۳۴:۵۸
شرانل نفت ايرانول اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۰:۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۰:۱۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۷:۵۱:۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۷:۵۱:۱۶
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳:۳۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳:۳۴:۳۶
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۰:۳۹:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۰:۳۹:۵۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۰۸:۳۱:۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۰۸:۳۱:۲۵
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۳
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۵۲:۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۵۲:۰۱
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۰۱:۰۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۰۱:۰۳
شرانل نفت ايرانول پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۱۶:۴۴:۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۱۶:۴۴:۱۰
شرانل نفت ايرانول مکاتبه شرکت در خصوص برنامه فروش شرکت تابعه روانکاران احياي سپاهان (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۵:۰۷ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۵:۰۷
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۳:۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۳:۰۶
صفحه 1 از 6 :یافته ها 105

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813