نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۰۰
شرانل نفت ايرانول اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۸:۳۴:۵۸ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۸:۳۴:۵۸
شرانل نفت ايرانول اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۰:۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۰:۱۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۷:۵۱:۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۷:۵۱:۱۶
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳:۳۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳:۳۴:۳۶
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۰:۳۹:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۰:۳۹:۵۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۰۸:۳۱:۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۰۸:۳۱:۲۵
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۳
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۵۲:۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۵۲:۰۱
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۰۱:۰۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۰۱:۰۳
شرانل نفت ايرانول پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۱۶:۴۴:۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۱۶:۴۴:۱۰
شرانل نفت ايرانول مکاتبه شرکت در خصوص برنامه فروش شرکت تابعه روانکاران احياي سپاهان (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۵:۰۷ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۵:۰۷
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۳:۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۳:۰۶
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۵:۲۱:۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۵:۲۱:۰۲
شرانل نفت ايرانول گزارش کنترل هاي داخلي ۱۳۹۴ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۱:۲۹:۵۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰۹:۱۳:۴۰
شرانل نفت ايرانول خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۲۰:۰۶:۳۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۲۰:۰۶:۳۴
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۱۳:۰۳:۵۲ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۱۳:۰۳:۵۲
شرانل نفت ايرانول صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۵۲ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۵۲
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۱۵:۳۴:۵۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۱۵:۳۴:۵۶
شرانل نفت ايرانول آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۳:۵۷:۲۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۳:۵۷:۲۳
صفحه 1 از 5 :یافته ها 98

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813