نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شرانل نفت ايرانول تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۲:۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۲:۲۳
شرانل نفت ايرانول صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۷:۱۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۷:۱۲:۲۷
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۱۵:۲۹
شرانل نفت ايرانول گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۹:۴۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۹:۴۵:۵۰
شرانل نفت ايرانول صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۲:۵۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۲۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۲۴:۲۱
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۱۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۱۷:۴۹
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۶:۴۹
شرانل نفت ايرانول آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۱:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۱:۱۶
شرانل نفت ايرانول آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۹:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۹:۱۲
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۷:۲۹
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۱:۵۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۱:۵۳:۵۷
شرانل نفت ايرانول آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۵:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۵:۱۹
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۳۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۳۶:۳۵
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۵۳:۵۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۵۳:۵۴
شرانل نفت ايرانول نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۲:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۲:۰۳
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۵:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۵:۳۷
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۴:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۴:۱۷
شرانل نفت ايرانول معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۱:۲۸:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۱:۲۸:۱۵
شرانل نفت ايرانول معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۰:۲۴:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۰:۲۴:۴۶
صفحه 1 از 8 :یافته ها 157

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720