نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۷:۲۹
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۱:۵۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۱:۵۳:۵۷
شرانل نفت ايرانول آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۵:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۵:۱۹
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۳۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۳۶:۳۵
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۵۳:۵۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۵۳:۵۴
شرانل نفت ايرانول نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۲:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۲:۰۳
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۵:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۵:۳۷
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۴:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۴:۱۷
شرانل نفت ايرانول معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۱:۲۸:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۱:۲۸:۱۵
شرانل نفت ايرانول معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۰:۲۴:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۰:۲۴:۴۶
شرانل نفت ايرانول معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۵۱:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۵۱:۲۵
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۱۵:۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۱۵:۰۹
شرانل نفت ايرانول اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۰۱:۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۰۱:۰۳
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۸:۳۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۸:۳۰:۰۹
شرانل نفت ايرانول مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۵:۵۰:۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۵:۵۰:۱۲
شرانل نفت ايرانول اطلاعيه درخواست تکميل مشخصات سهامداران شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۰:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۰:۲۵:۳۸
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰:۱۹
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۱۰:۲۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۱۰:۲۷
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۰۸:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۰۸:۵۹
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰
صفحه 1 از 8 :یافته ها 147

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720