نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۰۸:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۰۸:۵۹
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۹:۴۵
شرانل نفت ايرانول معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۲۹:۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۵:۲۹:۲۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۶:۵۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۶:۵۰
شرانل نفت ايرانول مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۴:۱۱:۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۴:۱۱:۲۸
شرانل نفت ايرانول اطلاعيه شرکت در خصوص دريافت شناسه پرداخت براي واريز وجوه حق تقدم (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۲۰:۴۰:۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۲۰:۴۰:۴۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۱۴:۵۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۱۴:۵۸
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۲۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۲۰:۰۷
شرانل نفت ايرانول مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۰:۳۸:۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۰:۳۸:۱۴
شرانل نفت ايرانول پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۲۳:۴۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۲۳:۴۵
شرانل نفت ايرانول تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۷:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۷:۰۶
شرانل نفت ايرانول تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۵:۱۷:۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۵:۱۷:۲۱
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۳:۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۳:۵۵
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۱:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۱:۳۱
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۶:۳۶:۳۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۶:۳۶:۳۲
شرانل نفت ايرانول صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۱۸:۴۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۱۸:۴۱:۴۶
شرانل نفت ايرانول گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۲:۵۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۲:۵۳:۰۷
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۹:۲۴:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۹:۲۴:۴۰
شرانل نفت ايرانول آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۲:۱۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۲:۱۹:۳۳
صفحه 1 از 7 :یافته ها 129

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813