نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۴:۵۳
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸:۳۹
شرانل نفت ايرانول شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه) ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۴۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۴۶:۲۳
شرانل نفت ايرانول شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳:۴۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳:۴۳:۵۰
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۵۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۵۶:۳۷
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۷:۴۶
شرانل نفت ايرانول توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۰:۰۶:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۰:۰۶:۱۰
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰۹:۴۱:۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰۹:۴۱:۴۸
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۵۸:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۵۸:۱۸
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۴۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۴۳:۵۴
شرانل نفت ايرانول تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۲:۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۲:۲۳
شرانل نفت ايرانول صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۷:۱۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۷:۱۲:۲۷
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۱۵:۲۹
شرانل نفت ايرانول گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۹:۴۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۹:۴۵:۵۰
شرانل نفت ايرانول صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۲:۵۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۲۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۲۴:۲۱
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۱۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۱۷:۴۹
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۶:۴۹
شرانل نفت ايرانول آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۱:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۱:۱۶
شرانل نفت ايرانول آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۹:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۹:۱۲
صفحه 1 از 9 :یافته ها 167

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720