نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۶:۰۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۳۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۳۶:۰۳
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۲۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۲۵:۵۴
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۴۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۴۰:۰۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۶:۰۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳:۵۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳:۵۶:۵۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۵۰:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۵۰:۲۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۹:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۹:۵۰:۴۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۳:۵۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۳:۵۳:۵۳
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۶:۳۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۶:۳۹:۳۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۳:۴۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۳:۴۴
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۳:۵۷:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۳:۵۷:۵۶
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۲:۳۵:۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۲:۳۵:۳۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۲:۲۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۲:۲۷:۱۹
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۱:۳۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۱:۳۷:۲۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۱:۱۹:۳۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۱:۱۹:۳۹
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۰:۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۲۰:۱۰:۱۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۲۲:۲۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۲۲:۲۳:۲۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۱۴:۲۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۱۴:۲۲:۴۶
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۱۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۱۹:۵۲
صفحه 1 از 4 :یافته ها 80

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720