نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۱۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۱۹:۵۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۴:۲۵:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۴:۲۵:۰۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ن-۴۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۰۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۰۹:۰۱
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر توضيحات شرکت در خصوص روابط شرکت هاي گروه با شرکت به پخش (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۸:۳۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۸:۳۳:۳۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر مکاتبات شرکت در خصوص آخرين وضعيت دعاوي حقوقي له يا عليه شرکت، بدهي هاي احتمالي و ساير توضيحات درخواستي (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۹:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۹:۴۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر آخرين وضعيت پيش بيني درآمد سال مالي منتهي به ۹۶/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۹:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۹:۳۹
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۷:۵۴:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۷:۵۴:۳۳
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۰۹:۲۱:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۰۹:۲۱:۲۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷:۴۶:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷:۴۶:۵۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۴:۱۷:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۴:۱۷:۴۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۵۸:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۵۸:۱۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۴:۱۴:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۴:۱۴:۲۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳:۴۴:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳:۴۴:۳۱
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۱:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۱:۰۶
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۵۷:۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۵۷:۰۳
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۴:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۴:۵۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۷:۳۷:۳۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۷:۳۷:۳۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۵:۰۹:۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۵:۰۹:۲۱
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۷:۵۶:۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۷:۵۶:۲۱
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۰۹:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۰۹:۳۸
صفحه 1 از 4 :یافته ها 61

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813