نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۲:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۲:۱۲:۴۶
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۳۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۳۹:۵۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۱۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۱۸:۴۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۳:۵۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۹:۱۰
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۴:۰۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۴:۰۷:۰۹
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۵۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۵۶:۳۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ ( شرکت پاکسان ایروان) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۰۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۰۳:۲۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۱۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۱۹:۵۹
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۶:۰۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۳۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۳۶:۰۳
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۲۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۲۵:۵۴
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۴۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۴۰:۰۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۶:۰۷
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳:۵۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳:۵۶:۵۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۵۰:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۵۰:۲۵
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۹:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۹:۵۰:۴۲
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۳:۵۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۳:۵۳:۵۳
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۶:۳۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۶:۳۹:۳۰
صفحه 1 از 5 :یافته ها 90

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720