نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۵:۴۵:۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۵:۴۵:۵۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۶:۵۲:۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۶:۵۲:۳۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۱
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۷:۱۹:۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۷:۱۹:۰۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۱۵:۳۴:۳۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۱۵:۳۴:۳۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۶:۱۵:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۶:۱۵:۰۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۰:۳۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۰:۳۱
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۴:۰۷:۵۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۴:۰۷:۵۱
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۹:۴۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۹:۴۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۱۴:۵۳:۳۶ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۱۴:۵۳:۳۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۱۶:۲۲:۲۶ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۱۶:۲۲:۲۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ ۱۲:۰۳:۵۰ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ ۱۲:۰۳:۵۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۱۶:۵۴:۴۹ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۱۶:۵۴:۴۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۶:۱۳ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ۰۸:۵۳:۴۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ ۱۹:۱۳:۵۸ ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ ۱۵:۵۹:۴۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر) ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۱۹:۵۱:۳۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۰۹:۲۴:۰۹
:یافته ها 16

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813