نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کيميا صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۴۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۰۸:۳۱:۱۸
پرداخت به پرداخت ملت مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۲۰:۳۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۷:۰۱
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳:۰۹:۲۴
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۳۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۲:۴۶
خشرق الکتريک خودرو شرق مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۱۳:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۸:۴۷:۱۹
آرمان بيمه آرمان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۴۳:۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۸:۴۱:۱۱
رمپنا گروه مپنا مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۵۸:۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۸:۳۶:۳۲
بکاب صنايع جوشکاب يزد مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۷:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۸:۳۲:۳۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰۹:۵۲:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۲۴:۱۳
فاما صنعتي آما مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۶:۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۶:۴۳:۰۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۱۸:۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۶:۳۶:۳۹
کمينا شيشه سازي مينا مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۵:۵۱:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۹:۰۰:۴۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۵:۰۳:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۳۷:۱۹
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۰۸:۵۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۲۹:۴۰
سمازن سيمان مازندران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰۸:۳۳:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۶:۰۸:۳۱
فخاس مجتمع فولاد خراسان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۱:۴۳:۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۷:۱۴:۵۴
سکرد سيمان کردستان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۵:۵۶:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۸:۴۷:۳۵
ارفع آهن و فولاد ارفع مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰:۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۸:۴۲:۳۱
شکلر نيروکلر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۱:۲۲:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۸:۳۷:۴۲
بورس بورس اوراق بهادار تهران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۸:۴۹:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۸:۳۴:۵۱
صفحه 1 از 39 :یافته ها 779

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720