نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
اپرداز آتيه داده پرداز مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۰:۲۶:۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۰۹:۴۳:۰۴
سشمال سيمان شمال مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۲:۴۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۵:۴۶:۰۲
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۱۰:۲۰:۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۵:۳۶:۲۷
ديران ايران دارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۶:۵۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۵:۲۷:۳۷
غصينو صنعتي مينو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۸:۵۴:۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۹:۴۰:۰۴
شپارس بين المللي محصولات پارس مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۶:۰۲:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۸:۵۵:۵۸
غگل گلوکوزان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۲:۰۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۸:۴۴:۳۲
سيستم همکاران سيستم مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۱:۴۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۸:۴۲:۱۷
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۶:۱۸:۵۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۵:۰۲:۰۰
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۰۹:۵۹:۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۹:۰۴:۰۵
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۴:۳۱:۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۸:۵۵:۳۶
بنيرو نيرو ترانس مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۲:۳۹:۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۸:۴۷:۵۱
شرانل نفت ايرانول مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳:۲۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۸:۴۳:۲۶
شپاس نفت پاسارگاد مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۵:۳۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۵:۱۰:۱۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۱۱:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳:۵۶:۲۲
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۲:۴۰:۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۲:۵۳:۰۶
وصنعت سرمايه گذاري صنعت و معدن مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۴:۴۵:۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۶:۲۵:۳۷
سکرما گروه صنايع سيمان کرمان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳:۰۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۵:۵۸:۱۴
دالبر البرز دارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۳:۳۱:۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۷:۵۸:۳۵
کپشير پشم شيشه ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۷:۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۷:۲۱:۰۶
صفحه 1 از 35 :یافته ها 690

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813