نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سدبير سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۶:۰۹:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۸:۴۷:۳۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۰:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۸:۴۴:۲۸
شلعاب لعابيران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۷:۴۵:۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۸:۳۹:۵۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۶:۴۹:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳:۰۲:۲۴
ثنور سرمايه گذاري کوه نور مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳:۵۷:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۷:۱۶:۳۵
بساما بيمه سامان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۰:۴۱:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۱:۵۳:۴۹
زمگسا کشاورزي و دامپروري مگسال مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۰۹:۵۶:۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۷:۴۰:۱۱
پخش پخش البرز مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۵:۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۸:۳۲
رتاپ تجارت الکترونيک پارسيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۵:۱۷:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۵:۲۱
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۰:۱۹:۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۲:۲۹
کاذر فرآورده هاي نسوز آذر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۵:۴۸:۳۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳:۱۵:۱۹
وتعاون بيمه تعاون مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۵:۱۴:۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳:۱۲:۵۸
بالاس مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳:۵۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۶:۴۴:۱۵
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۱۵:۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۶:۳۹:۰۸
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۲:۴۴:۴۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۶:۳۴:۴۹
داسوه داروسازي اسوه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۱:۴۱:۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۶:۳۲:۲۱
درازک لابراتوارهاي رازک مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۱۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۴۳:۰۷
اخابر مخابرات ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۵۳:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۵:۴۷:۱۵
کخاک صنايع خاک چيني ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۱:۵۴:۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۲:۲۳
کهمدا شيشه همدان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۱:۳۳:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۴:۵۸:۳۷
صفحه 1 از 38 :یافته ها 749

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813