نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
قاسم قاسم ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۹:۰۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۹:۰۲:۰۸
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۶:۱۵
سپهر آگاه ثابت صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدار سپهر(سپهر آگاه) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۵:۴۹
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۴:۳۷
ولشرق ليزينگ ايران و شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۳:۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۳:۰۴
خديزل بهمن ديزل گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۳۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۳۷:۲۳
ثنوسا نوسازي و ساختمان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۳۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۳۲:۰۷
ولملت واسپاري ملت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۶:۰۳
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۵:۵۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۵:۵۳
غمهرا گروه توليدي مهرام گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۵:۲۶
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جديد - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۵:۰۳
وصنعت سرمايه گذاري صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۴:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۴:۲۹
بهمن بازار صندوق سرمايه گذاري بازارگردان بهمن گستر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۲:۲۰
شکربن کربن ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۲۲:۱۶
کوثر ثابت صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کوثر يکم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۰۹:۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۰۹:۱۷
پارسيان بيمه پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۰۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۰۳:۱۵
کسعدي کارخانجات کاشي و سراميک سعدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۷:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۷:۰۶
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۶:۲۳
آرمان انديش مختلط صندوق سرمايه گذاري آرمان انديش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۲:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۲:۴۷
اعتلا بازار صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۵۰:۲۰
صفحه 1 از 7058 :یافته ها 141158

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720