نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شفارس صنايع شيميايي فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۲۸:۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۲۸:۵۲
لازما کارخانه هاي صنعتي آزمايش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۲۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۲۸:۴۹
خپارس پارس خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۲۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۲۱:۰۷
تليسه دامداري تليسه نمونه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۱۶:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۱۶:۴۷
شپارس بين المللي محصولات پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۱۴:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۱۴:۵۳
غمهرا گروه توليدي مهرام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۱۲:۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۱۲:۲۹
ونوين بانک اقتصاد نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۷:۵۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۷:۵۸
غدشت دشت مرغاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۶:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۶:۵۷
چافست افست اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۱:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۱:۱۰
وخاش سرمايه گذاري استان خراسان شمالي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۰:۵۴ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۰:۵۴
وفارس سرمايه گذاري استان فارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۹:۳۴ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۹:۳۴
وبانک سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۸:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۸:۵۳
شنفت نفت پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۶:۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۶:۴۰
خساپا شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۵:۰۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۵:۰۷
گکوثر هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۰:۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۰:۰۹
کسرام پارس سرام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۴۶:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۴۶:۵۵
فجام صنعتي جام دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۴۲:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۴۲:۲۸
دپارس پارس دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۳۷:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۳۷:۳۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۲۶:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۲۶:۲۸
وبرق سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۰۷:۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۰۷:۴۱
صفحه 1 از 6688 :یافته ها 133759

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813