مشخصات
امضا کننده: [ Gholam Reza Fathali]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت بانک انصار - نماد: وانصار(انصار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1391/04/18 درمحل  تهران -نياوران-کاشانک- نرسيده به آجودانيه-شماره210-مرکز همايشهاي بين المللي رايزن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد
موسسه قوامين400000001 %
شرکت ياس مدينه نور1000000002.5 %
شرکت تهران فن آور1000000002.5 %
تعاوني ايثارگران ظفر1026277612.57 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1220000003.05 %
شرکت بين المللي نگار نصر1220000003.05 %
صندوق ذخيره بسيجيان1220000003.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد1239033973.1 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان انصار1252494213.13 %
شرکت سرمايه گذاري سيماي توسعه کار1999900005 %
صندوق سرمايه گذاري کارکنان حکمت2000000005 %
شرکت سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان40000000010 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي95550000023.89 %
جمع271327057967.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي حاجي باقري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد فتاحي نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن محمودزاده مرقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردشير مردانپور پينوندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان292601سهامی عاماصلیمسعود مهردادي0048700428رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه اعتماد227188سهامی عاماصلیآيت الله ابراهيمي4011250864نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بين المللي نگار نصر182345سهامی خاصاصلیايرج دريالعل1950411516عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
تعاوني مصرف کارکنان انصار187662تعاونیاصلیمحمود رهنما2470665795عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مهندسي نيروي نفت وگاز سپانير274037سهامی خاصاصلیيحيي فروتن1460877942عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 شرح                                                                                   واقعی
سال مالی منتهی به 1390/12/29
(میلیون ریال)
درصد نسبت به جمع درآمدها دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
         
 درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
 درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
 درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 جمع درآمدها 
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 هزينه مطالبات مشکوک الوصول
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی                                                                                  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                                                  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                                                  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری  
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                                                                                  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات                                                                                  
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 سود عملیاتی هر سهم (ریال)  
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)  
 سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)  
 سرمایه  


میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
 سودانباشته ابتدای دوره
 تعدیلات سنواتی
 سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
 پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
 سایر اندوخته های مصوب سال قبل
 انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
 سود قابل تخصیص
 اندوخته قانونی
 اندوخته طرح و توسعه
پاداش هیئت مدیره
 سود سهام مصوب سال جاری
 سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 سود نقدی هر سهم (ریال)


موسسه حسابرسي و خدمات مالي بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   موسسه حسابرسي آريان فراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جام جم


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيانحقوقیسهامی عام292601اصلی
تعاوني مصرف کارکنان انصارحقوقیتعاونی187662علی‌البدل
سرمايه گذاري يمينحقوقیسهامی عام239515اصلی
ارتباطات سيار ايرانحقوقیسهامی عام317512اصلی
سرمايه گذاري سيماي توسعه کارحقوقیسهامی خاص389590اصلی
بنيان گستر کاواحقوقیسهامی خاص423479اصلی
تعاوني ايثارگران ظفرحقوقیتعاونی123754علی‌البدل


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  3,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
 2,777  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره به ازاي هر جلسه مبلغ 3ميليون ريال خالص تا حداکثر 2جلسه در ماه (مبلغ 6.000.000ريال بابت يکماه حق حضور در جلسه)مورد تصويب قرار گرفت و پاداش هيات مديره نيز مبلغ 2.500.000.000ريال خالص تعيين گرديد.