مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/01/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1392/02/09 درمحل  تهران ـ جاده دماوند ـ روبروي خيابان سازمان آب پلاک 8 کدپستي: 1746853171   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان تبليغات اسلامي5000001 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران804253716.09 %
سايرين911122318.22 %
وزارت آموزش و پرورش2129105042.58 %
جمع3894481077.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر روح اله عالمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهندس محسن چيني فروشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حاصلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي ضيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محسن چيني فروشان1285443632اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
داوود شايسته خصلت0043085032اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران23206اصلیسيد ياسر مهدي ابوترابي فرد0060258871عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي1اصلیمحمد ناصري0051637952عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
محسن حاجي ميرزائي0380826445اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محسن چيني فروشانحقیقی1285443632اصلی
داوود شايسته خصلتحقیقی0043085032اصلی
شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايرانحقوقی23206اصلی
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشيحقوقی1اصلی
محسن حاجي ميرزائيحقیقی0380826445اصلی


سایر موارد:
1 ـ تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره شرکت بر طبق اساسنامه مصوب . 2 ـ ساير اموري که در صلاحيت اين مجمع باشد.