مشخصات
امضا کننده: [ Ali Asghar Bahramian]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت تايد واتر خاورميانه - نماد: حتايد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1391/04/13 درمحل  سالن اجتماعات دفتر مرکزي واقع در خيابان وزراء شماره 84   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانه180633272.87 %
ساير سهامداران (زير يک درصد )7041318911.2 %
ساحل آبي درنا39629511063.05 %
جمع48477162677.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد کاشاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يوسف الهي شکيب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عالي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر13870427سهامی عاماصلیعلي اصغر بهراميان4578656101عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانه143380سهامی خاصاصلیسيد محمد قافله باشي0042689491رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
فراز انرژي دنا(ساحل آبي درنا)413051سهامی خاصاصلیيوسف الهي شکيب0050919121عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
بين المللي توسعه عمران درياگسترکيش2495با مسئولیت محدوداصلیمحمد ابراهيم محمد پورزرندي5099689604عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
رهياب رايانه گستر148206سهامی خاصاصلیمحمد کاشاني1954913451نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 شرح                                                                                   واقعی
سال مالی منتهی به 1390/12/29
(میلیون ریال)
درصد نسبت به فروش دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
         
 فروش و درآمد ارائه خدمات
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص 
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی                                                                                  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                                                  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                                                  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری  
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                                                                                  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات                                                                                  
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 سود عملیاتی هر سهم (ریال)  
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)  
 سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)  
 سرمایه  


میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
 سودانباشته ابتدای دوره
 تعدیلات سنواتی
 سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
 پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
 سایر اندوخته های مصوب سال قبل
 انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
 سود قابل تخصیص
 اندوخته قانونی
 اندوخته طرح و توسعه
پاداش هیئت مدیره
 سود سهام مصوب سال جاری
 سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 سود نقدی هر سهم (ریال)


موسسه حسابرسي شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   موسسه حسابرسي هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,550,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
 2,222  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد