مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت مخابرات ايران - نماد: اخابر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/02/24 درمحل  سالن همايش هاي پژوهشگاه نيرو واقع در تهران -شهرک غرب - انتهاي بلوار شهيد دادمان ( پونک باختري ) پژوهشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
وزارت امور اقتصادي و دارايي ( دولت )00 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت( سهامي خاص )00 %
ساير سهامداران( حقيقي و حقوقي )3440524170.75 %
کارکنان شرکت اصلي وگروه22936827825 %
شرکت توسعه اعتماد مبين( سهامي خاص )2293682782650 %
جمع2557456302555.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا مدرس خياباني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون رمضاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فرزان اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد وحيد رضا توکلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شهريار مهستان269489اصلیمحمد رضا مدرس خياباني0056304760عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت دولتي گرايش سيستمها ـ ليسانس مهندسي متالوژي
شرکت گسترش الکترونيک مبين313314اصلیسيد مصطفي سيد هاشمي1997865858رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
دولت جمهوري اسلامي35444اصلینصراله جهانگرد0046293132عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد رشته مديريت صنعتي
توسعه اعتماد مبين360115اصلیعلي بقايي1288782081نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي phpمديريت مالي - کارشناس ارشد مديريت بازرگاني - کارشناسي مديريت صنعتي
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان 28327اصلیمحمد روح الهي0042961610عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس الکترونيک و فوق ليسانس مخابرات

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۲۱,۷۵۴,۸۵۳
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰
۰
سود (زيان) ناخالص
۲۱,۵۰۵,۲۰۸
۹۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۲,۰۶۷,۱۲۱)
(۱۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۴,۲۳۴
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱۹,۴۶۲,۳۲۱
۸۹
هزینه های مالی
(۱۷۶,۹۹۲)
(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۶۸۱,۷۰۴
۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۰,۹۶۷,۰۳۳
۹۶
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۰,۹۶۷,۰۳۳
۹۶
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۰,۹۶۷,۰۳۳
۹۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۲۴
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۵۷
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۵۷
۰
سرمایه
۴۵,۸۷۳,۶۵۶
۲۱۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۰,۹۶۷,۰۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲,۱۳۰,۱۳۰
تعدیلات سنواتی
(۱۶۹,۹۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۹,۹۵۵,۰۴۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۴,۵۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۲,۹۶۷,۷۲۳
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۵,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۸,۳۴۹,۴۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴,۶۱۳,۲۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  5,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
1- آمار حاضرين ذکر شده در جلسه مجمع عمومي بابت ساير سهامداران ( حقيقي و حقوقي ) در مقطع شروع جلسه بوده و در انتهاي جلسه آمار مذکور به 65/1درصد معادل 756،915،318 سهم افزايش يافته است. 2- بر اساس تصميمات مجمع عمومي آگهي هاي شرکت علاوه بر روزنامه دنياي اقتصاد در روزنامه فناوران نيز منتشر خواهد شد .