مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30 شرکت پتروشيمي فارابي - نماد: شفارا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/06/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/07/05 درمحل  تهران - ميدان ونک - خيابان گاندي شمالي - کوچه شهيد صانعي - پلاک 18   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين41370.01 %
ساير سهامداران133940.03 %
پتروشيمي امير کبير2187160443.74 %
شرکت پتروشيمي فناوران2188974043.78 %
جمع4377887587.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جلال اماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزان هوشمندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مير اسدالله نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا زنگنه نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميائي و شيميائي تامين (سهامي عام )214880سهامی خاصعلی البدلرضا زنگنه نژاد3309329682عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت پتروشيمي آبادان (سهامي عام)10716سهامی عامعلی البدلمسعود جبرائيلي1502116774عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صيا تامين (سهامي عام )147960سهامی خاصعلی البدلولي سليم زاده شوئيلي2200020902عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پتروشيمي فن آوران139602سهامی عاماصلیعلي محمد يزدانجو1262626161عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پتروشيمي اميرکبير137672سهامی عاماصلیعليرضا بابادي1971332038عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.