مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داروئي و بهداشتي لقمان - نماد: دلقما
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/07/20 درمحل شرکت واقع درکيلومتر10جاده مخصوص کرج بن بست لقمان حکيم پلاک 1 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع باشد0
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد