مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران - نماد: وساخت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1392/10/28  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1393/07/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 89245غلامرضا جابري انصاري غلامعباس درفشي 4131948850عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
رهروان دور انديش رهروان دور انديش 304216يوسف صفار شاهرودييوسف صفار شاهرودي0934063631عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري هامون کيش سرمايه گذاري هامون کيش 1612حميد رضا قدريحميد رضا قدري0043455441نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت پيمان سازان تجارت اطلس شرکت پيمان سازان تجارت اطلس 410737 اسفنديار برومند اسفنديار برومند 2160128961عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مهندسي توسعه شهري فراز شرکت مهندسي توسعه شهري فراز 262198سياوش زراعتي سندياني سياوش زراعتي سندياني 5709816655رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
اسفنديار برومند