مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ايران - نماد: اخابر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1393/02/18  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1393/03/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت شهريار مهستانشرکت شهريار مهستان269489مسعود مهرداديمحمد رضا مدرس خياباني0056304760عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت دولتي گرايش سيستمها ـ ليسانس مهندسي متالوژي
شرکت گسترش الکترونيک مبينشرکت گسترش الکترونيک مبين313314سيد مصطفي سيد هاشميسيد مصطفي سيد هاشمي1997865858رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
دولت جمهوري اسلاميدولت جمهوري اسلامي35444نصراله جهانگردنصراله جهانگرد0046293132عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد رشته مديريت صنعتي
توسعه اعتماد مبينتوسعه اعتماد مبين360115علي بقاييعلي بقايي1288782081نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي phpمديريت مالي - کارشناس ارشد مديريت بازرگاني - کارشناسي مديريت صنعتي
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان 28327محمد روح الهيمحمد روح الهي0042961610عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس الکترونيک و فوق ليسانس مخابرات


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
کاظم ابراهيمي صدر آبادي