مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1389/10/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/07/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري سيناسرمايه گذاري سينا211900هادي اسپندياري محلاتيمحمد مفيد چپردار0071473785عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري صنعت و معدنسرمايه گذاري صنعت و معدن49352عبدالغفار غفاريمحمدرضا پيشرو3620937885نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري ايران و فرانسهسرمايه گذاري ايران و فرانسه19996محمد ربيع زادهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري کوثر بهمنسرمايه گذاري کوثر بهمن49356امير حسين صداقيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
بنياد مستضعفانبنياد مستضعفان1983جمال حسين زاده ظروفچيفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس