مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/02/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/10/02 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري استان قمشرکت سرمايه گذاري استان قم6060احمدرضا اسدي خشوئياحمدرضا اسدي خشوئي1817785567عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيلشرکت سرمايه گذاري استان اردبيل6190حسين ايزدي بابوکانيحسين ايزدي بابوکاني1199484520نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي برق
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستانشرکت سرمايه گذاري استان خوزستان25440ناصرباباييناصربابايي2259456944عضو هیئت مدیرهموظفمهندسي شيمي
شرکت سرمايه گذاري استان قزوينشرکت سرمايه گذاري استان قزوين8624محمدرضا حاجيانفريدون ورشوساز0052335763عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهانشرکت سرمايه گذاري استان اصفهان28327محمد زاليمحمد زالي0439654815رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي راه و ساختمان