مشخصات
زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت توليد فيبر ايران - نماد: چفيبر
موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1391/12/30

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1391/07/10 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 20,900 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 13,500 میلیون ریال ، ) ، در روز شنبه مورخ 1391/07/22 برگزار خواهد گردید.

 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد