مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان آباده - نماد: ساباد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/07/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/11/30 درمحل هتل اسکان الوند به نشاني تهران ميدان آرژانتين انتهاي خيابان الوند خيابان اسفراين نبش خيابان اهور مزدا پلاک شماره 10 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/07/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Peyvand Zeinolabedini [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد