مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1395/11/03 درمحل تهران - خيابان سپهبد قرني - نبش خيابان سميه - پلاک 55 - هتل باباطاهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
1- تصميم گيري در مورد پرداخت به سهامداران خرد. 2- ساير موارد.
 
امضا کنندگان: [ Majid Pourattar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد