مشخصات
امضا کنندگان: [ Ahmad Moradalizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/08/03 درمحل تهران - خيابان آزادي - نبش خيابان رودکي شمالي -سالن سازمان حج وزيارت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک تجارت12318228852.46 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين (سهامي عام)24281279354.86 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات28736218535.75 %
موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران29836363665.97 %
سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن معدني 602530573912.05 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت1846483435136.93 %
ساير3400734912968.01 %
جمع68014698258136.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد باب اله زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حجت االه موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي آبانگاه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
10,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح که درصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .