مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لعابيران - نماد: شلعاب
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش به آدرس تهران – خيابان وليعصر – پايين تر از پارک وي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
انتخاب بازرس قانوني
 
امضا کنندگان: [ Hamidreza Nematisheikhahmadloo [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد