مشخصات
امضا کنندگان: [ Abed Aftabi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت ايران ارقام - نماد: مرقام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/10/06 درمحل  تهران خيابان استاد نجات الهي(ويلا) نبش خيابان ورشو ضلع جنوبي پارک ورشو سالن آمفي تئاتر فردوسي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان 79042341.58 %
سايرين 284755365.7 %
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان318583536.37 %
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني (ره)8746878417.49 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان 8900711517.8 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه14982435029.96 %
جمع39453837278.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير انباردار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سمانه طريقي قره شيران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صابر مجذوب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عابد آفتابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان 93939اصلیعابد آفتابي0074535404عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان 290598اصلیمجيد شکوهي0043834000نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند 331011اصلیمحمود عسکري آزاد0045445087رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت سيستم ها
شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان 290600اصلیاحمد ميردامادي1285732340عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني(ره)999اصلیمجيد خماريان0320339386عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۰۶,۶۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۰,۸۸۲
تعدیلات سنواتی
(۱۷,۴۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۳,۴۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶,۵۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۱۳,۲۰۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱۳,۲۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱۳,۲۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۱۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهنام مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان حقوقیسهامی خاص93939اصلی
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان حقوقیسهامی خاص290598اصلی
شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان حقوقیسهامی خاص290600اصلی
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني(ره)حقوقی999اصلی
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايهحقوقیسهامی خاص331009اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-