مشخصات
امضا کنندگان: [ Sajjad Sayah [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - نماد: وصنا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/01/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/07/10 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
به پخشبه پخش15137محسن بازار نوياحسان وحيدي فرد0071546979نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهرتهرانسرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهرتهران122764سجاد سياحمحمد صدرائي0075291304عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
صندوق بازنشستگي کشوريصندوق بازنشستگي کشوري25819سيد مهدي آستانيسيد مهدي آستاني0044282052عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
توسعه صنايع بهشهر توسعه صنايع بهشهر 14393احمد پويان فراحمد پويان فر2939788601رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا 272718طاهره ملاييطاهره ملايي0079875300عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
احسان وحيدي فرد