لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: لابراتوارهاي سينادارو  نماد: دسينا  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 400,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره لابراتوارهاي سينادارو
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي‌عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده که پيوست است طبق، استاندارد حسابرسي"رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با مديريت شرکت است.
2براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق آنها، به نظر اين موسسه، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
3 بودجه سال مالي منتهي به 30/12/1396 با فرض افزايش مبلغ فروش به ميزان 29 درصد وقيمت تمام شده کالاي فروش رفته به ميزان 29 درصد نسبت به اطلاعات واقعي سال مالي قبل تهيه شده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش 41 درصد از فروش و 40 درصد از بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و 54 درصد هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشکيلاتي و 27 درصد از هزينه‌هاي مالي و اداري نسبت به بودجه تحقق يافته است. سود خالص شش‌ماهه منتهي به 31/06/1396 شرکت به مبلغ 401.236 ميليون ريال و سود خالص هر سهم 1.003 ريال (براساس تعداد چهارصد ميليون سهام) تحقق يافته است. تحقق کامل سود پيش‌بيني شده در بودجه به مبلغ 2.322 ريال براي هر سهم، منوط به فروش کامل محصولات پيش‌بيني شده در بودجه و ايجاد سرمايه در گردش لازم و به موقع خواهد بود.
4نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 20آبان1396
توضیحات :
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Abdol Hossein Farzan [Sign] 1396/08/20 18:38:13
شريک موسسه دايا رهيافت Khosro Vasheghani Farahani [Sign]8008691396/08/20 18:45:58
مدير موسسه دايا رهيافت Mehdi Savadloo [Sign]8004011396/08/20 18:47:39