لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: پتروشيمي فجر  نماد: بفجر  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 6,500,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره پتروشيمي فجر
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت پتروشيمي فجر (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 (تعديل شده) براساس عملکرد واقعي 6 ماهه اول همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که براساس نمونه فرمهاي اطلاعات مالي مورد نياز سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه شده و پيوست مي¬باشد، طبق استانداردهاي حسابرسي «رسيدگي به اطلاعات مالي آتي» مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها با هيات مديره شرکت است.
2در رابطه با سود و زيان پيش بيني شده ذکر موارد زير ضروري است: 1-2- براساس صورت تطبيق هاي تهيه شده مانده حساب برخي مشتريان با دفاتر شرکت داراي مبلغ 614 ميليارد ريال مغايرت نامساعد (عمدتاً سنواتي) مي باشد که مورد تائيد شرکتهاي مزبور قرار نگرفته است. ضمناً صورت تطبيق با شرکت پتروشيمي فن آوران (مانده طلب به مبلغ 998 ميليارد ريال) نيز تهيه نگرديده است اين موسسه نتوانسته از طريق اعمال ساير روشهاي رسيدگي نيز نسبت به صحت مانده مزبور اطمينان حاصل نمايد. 2-2- براساس صورت تطبيق تهيه شده، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي مبلغ 682 ميليارد ريال بيش از مبالغ منعکس در دفاتر شرکت (عمدتاً بابت عوارض گاز روستائي) مطالبه نموده که مورد پذيرش شرکت قرار نگرفته و مذاکرات در اينخصوص در جريان مي باشد. اثرات ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرتهاي مزبور و تهيه صورت تطبيق فوق نسبت به سود و زيان پيش بيني شده پيوست ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نيست.
3براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي¬کند بعلاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 16آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه حافظ گام Siveil Ahmadzadeh [Sign]8816161396/08/20 18:37:10
مدير موسسه حافظ گام Hossein Sheikhi [Sign]8004561396/08/20 18:44:13