icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
ملي صنايع مس ايران
سرمایه ثبت شده:
50,000,000
نماد:
فملي
سرمایه ثبت نشده:
10,000,000
کد صنعت (ISIC):
272011
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ملي صنايع مس ايران

1. 1-ترازنامه¬هاي تلفيقي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2-به استثناي محدوديت¬ مندرج در بند 7 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين¬رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-بخشي از داراييهاي جاري و سرفصل دارايي هاي نامشهود واحد اصلي (يادداشتهاي توضيحي 5، 7 و 9 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 171ر2 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد که اقدامات شرکت درخصوص وصول طلب منجر به نتيجه نشده است. اگرچه ايجاد ذخيره بابت بخشي از مبلغ مذکور، مازاد بر مبلغ 431 ميليارد ريال ذخيره موجود در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت کامل مطالبات مزبور، امکان تعيين ميزان ذخيره مازاد مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، شرکت اصلي طي دوره مورد گزارش مبلغ 600 ميليارد ريال بابت هزينه اکچوئري صندوق بازنشستگي کارکنان و همچنين مبلغ 228 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي درمان و ساير هزينه‌هاي کارکنان بازنشسته در حسابها منظور نموده است. بر اساس مفاد استانداردهاي حسابداري شناسايي آثار مالي ناشي از تعهدات تحقق يافته شرکت درخصوص مزاياي بازنشستگي کارکنان و افشاي اطلاعات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي ضروري مي باشد. به نظر اين موسسه اعمال تعديلات از بابت مراتب فوق ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم از جمله محاسبات کارشناسان درخصوص برآورد مبلغ کسري تعهدات اکچوئري، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد
5. 5-دارايي‌هاي در دست تکميل شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 7-11 صورتهاي مالي شامل تعدادي پروژه راکد و سنواتي مي¬باشد که زمينه مقتضي جهت تکميل و بهره¬برداري بخشي از پروژه-هاي مزبور در حال حاضر فراهم نبوده و برخي ديگر از پروژه¬هاي در جريان ساخت مورد تعليق قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه احتساب ذخيره کاهش ارزش مازاد بر 846 ميليارد ريال ذخيره موجود ضرورت دارد، ليکن در غياب سوابق و اطلاعات مورد نياز درخصوص وضعيت قطعي و نهايي تکميل و راه¬اندازي اين پروژه¬ها در آينده و نيز چگونگي بازيافت کامل مخارج انجام شده، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. 6-براساس برگهاي مطالبه و قطعي صادره جهت عملکرد سالهاي 1388 الي 1394، خالص بدهي شرکت اصلي بابت "ماليات و عوارض بر ارزش افزوده" و "عوارض آلايندگي" به ترتيب 218ر2 ميليارد ريال و 762ر1 ميليارد ريال مي‌باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. از طرفي به شرح يادداشت توضيحي 7-1-5 صورتهاي مالي، شرکت جمعا مبلغ 337 ميليارد ريال اعتبار بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده شناسايي نموده است. همچنين دفاتر شرکت جهت سال 1395 و دوره مورد گزارش از حيث ماليات و عوارض بر ارزش افزوده (عمومي و آلايندگي) از سوي سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1395 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيت‌هاي قانوني به مبلغ 031ر1 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها ذخيره و يا پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت و نيز سايـر شرايط و مقررات مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم، به نظر اين موسسه، انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي درخصوص دوره هاي فوق¬الذکر، امکان¬پذير مي‎باشد.
7. 7-صورتهاي مالي دو شرکت فرعي خارجي جهت دوره مورد گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و اطلاعات مالي شرکتهاي مذکور و همچنين شرکت وابسته تأمين و انتقال آب خليج فارس (يادداشت توضيحي 2-8 صورتهاي مالي) در صورتهاي مالي تلفيقي اعمال نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.

8. 8-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 7 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. 9-نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-9 الي 3-9 زير، مشروط نشده است: 1-9- رويه شرکت در ارتباط با فروش صادراتي در يادداشت هاي توضيحي 4-12-2و 3-5-23 بطور کامل افشا شده است. اثرات احتمالي ناشي از مبلغ فروش محصولات صادره براساس نرخ فروش بورس لندن (LME) و درصد تعيين شده عيار پس از طي دوره قيمت گذاري مشخص مي گردد. 2-9- به شرح يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي، با توجه به تحريم هاي بين¬المللي و اثرات آن بر فعاليت¬هاي شرکت، شرايط و نرخ¬هاي فروش محصولات و تبديل وجوه ارزي حاصل از فروشهاي صادراتي از طريق شرکتهاي تراستي و صرافي¬ها، مبتني بر مصوبات و تائيد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است. 3-9- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 5-6 و 4-11 صورتهاي مالي منعکس است، دارائيهاي ثابت مشهود (به استثناي زمين) و موجودي مواد و کالاي گروه و همچنين بخشي از پروژه هاي در جريان شرکت جمعا به بهاي تمام شده 701ر69 ميليارد ريال، تا سقف مبلغ 333ر41 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار مي¬باشد.

10. 10-در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل¬هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به اداره ثبت شرکتها در موعد مقرر و افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکتهاي فرعي (به طور کامل و در موعد مقرر)، افشاي فوري رويدادهاي موثر بر نتايج عملکرد شرکت (قراردادهاي فروش عمده با مشتريان خارجي) و ارائه اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

11آذر1396
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981396/09/14 21:23:12
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581396/09/14 21:31:19