مشخصات
امضا کنندگان: [ Reza Kamranijoymand [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بين المللي توسعه ساختمان - نماد: ثاخت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/10/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/11/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)86180سعيد جعفريان عليرضا کريمي وثيق0030132691رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير (سهامي خاص)شرکت صنعتي و بازرگاني غدير (سهامي خاص)92104رضا کامراني جويمند رضا کامراني جويمند 0045515131عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير (سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير (سهامي خاص)174603سيدمجيد موسويان احمداباديسيدمجيد موسويان احمدابادي1286524571نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حقوق
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا (سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا (سهامي خاص)258527عبدالخالق اولادي قادي کلاهيجعفر کشت کار ملکي5889456611عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت دريابان جنوب ايران کيش (سهامي خاص)شرکت دريابان جنوب ايران کيش (سهامي خاص)6462محمد شيخ زين الدين محمد شيخ زين الدين 1282767021عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد معماري