مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) - نماد: ساربيل
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/30  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 140,000 میلیون ریال به‌مبلغ 240,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1396/10/13 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Adel Rouhi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد